MENY

Barn, skole og oppvekst

UiS har flere fremtredende eksperter på barn, skole og oppvekst.

Spesialpedagogikk

Elaine Munthe
elaine.munthe@uis.no
tlf. 51 83 29 19

 • Spørsmål om skole
 • Lærerutdanning
 • Lærerrollen
 • Læreres opplevelse av egen yrkesutøvelse
 • Skoleutvikling
 • «Usikkerhet» som et mer generelt tema i yrkesutøvelse og i ledelse
 • Spørsmål som angår det som foregår på en skole blant elever, elev-lærer


Elin Reikerås
elin.reikeraas@uis.no
tlf. 51 83 34 51

 • Barns matematikkutvikling
 • Matematikk i barnehagen
 • Sammenhenger mellom regne- og leseutvikling
 • Matematikkvansker


Stein Erik Ohna
stein.e.ohna@uis.no
tlf. 51 83 34 06

 • Spesialpedagogikk
 • Hørselhemmede
 • Inkluderende opplæring
 • Læring


Elin Marie Thuen
elin.thuen@uis.no
tlf. 51 83 29 24 / 470 27 463  

 • Læringsmiljøets betydning
 • Elev i ungdomsskolen

 

Pedagogikk

Åge Hultgren
aage.hultgren@uis.no
tlf. 51 83 36 04

 • Eldre og bilkjøring
 • Trafikksikkerhet og kjøreopplæring
 • Voksne og læring

 

Eksperter ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret)

Dieuwer ten Braak, stipendiat
51 83 29 43 | dieuwer.t.braak@uis.no

 • Selvregulering
 • Eksekutive funksjoner (impulskontroll, hukommelse og oppmerksomhet) og tidlig faglig utvikling
 • Kognitiv/mental modning og utvikling i tidlige år


Edvin Bru, professor
51 83 39 13 | 913 37 433 | edvin.bru@uis.no

 • Psykisk helse i skolen
 • Motivasjon
 • Frafall i videregående skole


Sigrun K. Ertesvåg, professor
51 83 29 31 | sigrun.ertesvag@uis.no

 • Klasseledelse
 • Lærer-elev-relasjoner
 • Mobbing
 • Skoleutvikling og skoleledelse
 • CIESL-prosjektet


Cecilie Evertsen, universitetslektor
51 83 28 28 | cecilie.evertsen@uis.no

 • De yngste barnas behov i barnehagen (0–3 år)
 • Tilknytningsteori/relasjoner/samspill
 • Barn i risiko
 • Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
 • Læringsmiljø i barnehagen


Hildegunn Fandrem, professor
51 83 29 14 | hildegunn.fandrem@uis.no

 • Psykologisk tilpasning hos innvandrerungdommer
 • Mobbing blant innvandrerungdommer
 • Innvandrere og vennerelasjoner
 • Mobbing
 • Digital mobbing


Tove Flack, universitetslektor 
51 83 29 09 | tove.flack@uis.no 

 • Mobbing i barnehagen
 • Mobbing i skolen
 • Forebygging av mobbing i barnehage og skole
 • Individuelle karakteristika ved mobber/mobbeoffer
 • Gruppedynamikk ved mobbing
 • Kultur og mobbing
 • Voksnes holdninger og mobbing
 • Foreldres rolle i mobbesaker (forebygging av mobbing)
 • Samarbeid mellom skole og hjem i mobbesaker
 • Systematikk og implementering i arbeidet med mobbing og forebygging av mobbing i barnehage, skole, kommune
 • PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

 

Charlotte H. H. Hancock
51 83 11 28 | charlotte.hancock@uis.no

 • Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
 • Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
 • Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing
 • Læringsmiljø i videregående skole

 

Trude Havik, postdoktor
51 83 29 19 | trude.havik@uis.no

 • Skolevegring
 • Skolefravær


Hanne Jahnsen, universitetslektor
51 83 29 66 | 916 47 791 | hanne.jahnsen@uis.no

 • Smågruppetiltak for elever som viser problematferd/opplæring i segregerte tiltak
 • Alternative skoler
 • Ambulerende team
 • Inkludering/marginalisering
 • Læringsmiljø
 • Skoleutvikling


Svanaug Lunde, universitetslektor
51 83 29 37 | svanaug.lunde@uis.no

 • Barnehage
 • Tilknytningsteori
 • Relasjonskompetanse
 • Sosial kompetanse
 • Sammenheng mellom barnehage og skole


Marianne Torve Martinsen, universitetslektor
51 83 29 79 | marianne.t.martinsen@uis.no

 • Barnehage
 • Fysisk læringsmiljø: organisering av barn, rom og tid
 • Forebygging av mobbing
 • Forebyggende arbeid for barn i risikosonen


Unni Vere Midthassel, professor 
51 83 29 18 | unni.midthassel@uis.no 

 • Skoleutvikling
 • Skoleledelse
 • Implementeringsarbeid


Svein Erik Nergaard, førstelektor
51 83 29 68 | 916 00 751 | svein.nergaard@uis.no

 • Inkludering/segregering
 • Alternativ opplæring51 83 29 20 | 475 03 688 | erling.roland@uis.no

 • Mobbing
 • Atferdsproblemer
 • Aggresjon


Pål Roland, dosent
51 83 29 44 | 997 93 532 | pal.roland@uis.no 

 • Innovasjon/implementering
 • Klasseledelse
 • Atferdsvansker
 • Mobbing


 

 • Mobbing
 • Digital mobbing


Janne Støen, universitetslektor
51 83 29 72 | janne.stoen@uis.no

 • Læringsmiljø
 • Læringsmiljøprosjektet


Ingunn Størksen, professor
51 83 29 34 | ingunn.storksen@uis.no

 • Barnehage
 • Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
 • Sosial kompetanse
 • Selvregulering
 • Lekbasert læring
 • Barn som opplever samlivsbrudd
 • Agderprosjektet


Maren Stabel Tvedt, stipendiat
51 83 29 32 | maren.s.tvedt@uis.no

 • Motivasjon for skolearbeid
 • Betydningen av læringsmiljø i videregående skole


Kjersti B. Tharaldsen, postdoktor
51 83 16 60 | kjersti.b.tharaldsen@uis.no

 • Videregående skole
 • Mindfulness
 • Psykisk helse
 • Læringsmiljø


Grete Sørensen Vaaland, førstelektor
51 83 29 26 | 920 22 966 | grete.s.vaaland@uis.no

 • Mobbing
 • Disiplinproblem
 • Autoritetsproblem
 • Aggresjon
 • Klasseledelse


Lene Vestad, universitetslektor
51 83 45 68 | lene.vestad@uis.no

 • Overgangen barnehage-skole for barn med minoritetsbakgrunn
 • Læringsforutsetninger hos barn med flerkulturell bakgrunn
 • Relasjonens betydning for læring
 • Begynnende mobbeatferd i barnehagen i et flerkulturelt perspektiv
 • Mobbing i barnehagen

 

Klara Øverland, førsteamanuensis / psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykiatri
51 83 29 17 | klara.overland@uis.no

 • Oppvekst barn og unge
 • Psykisk helse i skolen
 • Antisosialitet/aggresjon
 • Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
 • Barn på flukt
 • Traumereaksjoner i barnehagen
 • Foreldrereaksjoner
 • Populærkultur og mediepåvirkning
 • Kognitiv terapi