MENY

Hverdagsrehabilitering i praksis

PROFRES-kandidat Cathrine Fredriksen Moe disputerte 1. desember 2017 ved Nord universitet.

 

 

Cathrine Fredriksen Moe disputerte 1. desember 2017 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø. Avhandlingen gir et kunnskapsbidrag om hva som foregår i en hverdagsrehabiliteringspraksis. Les mer på nettsidene til Nord universitet

 

Cathrine Fredriksen Moe er utdannet sykepleier fra tidligere Høgskolen i Bodø, filial Rana. Hun har videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Bergen og master i klinisk sykepleie fra tidligere Universitetet i Nordland. Moe har hatt stipendiatstilling ved Nord universitet, og har nå delt stilling mellom Nord Universitet og Nordlandssykehuset HF.

Tittel på avhandlingen er:
Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser.

Om avhandlingen:
Studien undersøker hva som skjer når en norsk kommune innfører hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering forstås her som en tverrprofesjonell, intensiv og tidsavgrenset rehabiliteringstjeneste, rettet mot hjemmeboende eldre. Studiens metodologiske tilnærminger er aktør-nettverksteori og grounded theory.

Avhandlingen består av fire uavhengige studier som belyser hverdagsrehabilitering fra ulike perspektiver. De ulike perspektivene er «hverdagsrehabilitering som innovasjon», «etablering av hverdagsrehabilitering», «kostnad-nyttevurdering av hverdagsrehabilitering» og «mottaker-perspektivet på hverdagsrehabilitering». De ulike studiene viser at det ligger ulike interesser til grunn for hverdagsrehabilitering. Mest fremtredende er et ønske om å tilby en bedre tjeneste for de eldre innbyggerne i kommunen, og et ønske om å skape en bedre kommuneøkonomi. Hverdagsrehabilitering blir sett på som en mulighet til å forene disse interessene. Studiene avdekker videre hverdagsrehabiliteringens kompleksitet, og ved å studere denne kompleksiteten viser avhandlingen hvordan de ulike interessene kommer i konflikt i praksis. Disse interessekonfliktene gir grunnlag for videre refleksjon, og blir belyst med teori om profesjonsmoral i avhandlingens sammenbinding. 

Veiledere:
professor Berit Støre Brinchmann (hovedveileder) og førsteamanuensis Levi Gårseth- Nesbakk

 

 
Cathrine Fredriksen Moe