MENY

Utforskning av unge brukeres subjektive syn på deltakelse i ansvarsgrupper

PROFRES-kandidat Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarte sin avhandling for doktorgraden i helse og sosialfag 24. mars 2017 ved Høgskolen i Molde.

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarte sin avhandling Exploring adolescent service user's subjective views about participation in “Responsible Teams” for doktorgraden i helse- og sosialfag, «Profesjonsutøving – vilkår og utvikling», ved Høgskolen i Molde, fredag 24. mars 2017.

Sæbjørnsen har forsket på hvordan ungdommer i barnevernet opplever å delta i ansvarsgrupper. Til sammen deltok 28 ungdommer som alle hadde erfaring fra barnevernets ansvarsgrupper, samtidig som de var brukere av psykisk helsehjelp. Hovedmålet med studien var å utforske ungdommers subjektive syn på å delta i ansvarsgruppene. Det overordnede målet med studien var å utvikle mer kunnskap om hva som skal til for å oppnå vellykkede prosesser i ansvarsgrupper. Det ble benyttet både kvalitative intervju og Q-metodologi. Sistnevnte metode består av både kvantitative og kvalitative teknikker og er spesielt utviklet for forskning på subjektivitet. Det viste seg å være store forskjeller mellom ungdommenes opplevelser med slike grupper, fra svært positivt til svært negativt. Suksessfaktorer ser ut til å være blant annet at det er en tillitsfull relasjon mellom ungdommen og minst en voksenperson som har myndighet i ansvarsgruppen. I tillegg kommer at ungdommen opplever seg anerkjent, hørt og får innflytelse på sin egen situasjon. Funnene taler for at en ansvarsgruppe først blir en positiv arena for ungdommen, dersom ungdommen selv deltar aktivt. Halvhjertede forsøk på å involvere ungdommer i ansvarsgrupper ser derimot ikke bare ut til å være nytteløst, men også uheldig for ungdommen.

Doktoravhandling (Brage)

Siv Elin Nord Sæbjørnsen kommer fra Randaberg.  Hun er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Bergen fra 1996.  Videre innehar hun en Master in Family-related Social Work and Policies in EU fra ISCTE, Portugal fra 2010 og en master i sosialt arbeid fra Universitetet i Stavanger fra 2011.  I løpet av hennes ph.d.-studier har hun vært tilsatt som høgskolelektor ved HiMolde.

Les mer på Høgskolen i Moldes nettssider.

Professor Atle Ødegård ved Høgskolen i Molde har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Professor Elisabeth Willumsen (UiS) og førsteamanuensis Ingunn T. Ellingsen (UiS) har vært medveiledere.

Siv Elin Nord Sæbjørnsen