MENY

Programplan: ph.d. i helse og medisin

Helse og medisin er fag i stadig endring. Fremtidens helseproblemer vil ikke være de samme vi står overfor i dag, som allerede skiller seg fra tidligere tiders helseutfordringer. I dag er helseproblemer i større grad knyttet til den enkeltes livsstil og evne til å ivareta sin egen helse enn før. Bedre levekår og medisinsk kunnskap gjør at befolkningen lever lenger, også med kroniske sykdommer og lidelser som før ikke var forenelig med liv. Pasientens rettigheter og sikkerhet har fått større betydning, noe som utfordrer helsesystemenes sikkerhetskultur og individets rett til å påvirke eget sykdomsforløp. Den teknologiske utviklingen gjør det samtidig mulig å samhandle mellom helsevesen og pasient og pårørende på en helt ny måte, som kan bidra til større kostnadseffektivitet og bedre kvalitet på behandlingen av akutte og kroniske lidelser.  

Det er derfor behov for å integrere forskning innen helse og medisin med elementer fra flere fagområder for å framskaffe kunnskap om sammenhenger om individuelle, strukturelle, organisatoriske og samfunnsmessige forhold. Til det kreves både flerfaglig og tverrfaglig forskning hvor metoder fra så vel helsevitenskap, samfunnsvitenskap, epidemiologi, helsetjenenesteforskning, naturviten­skap, teknologiske fag og humaniora vil være sentrale.

Studiet i Helse og medisin vil på et bredt metodegrunnlag legge til rette for multi­disiplinære vitenskapelige tilnærminger til forskning, der flere fagområder som helsevitenskap, sykepleie, paramedisin, kiropraktikk, pasientsikkerhet, psykologi, klinisk-, translasjonell- og akuttmedisin har sin naturlige plass. Studiet skal bidra til å utvikle kunnskap som setter pasientene, helsepersonell og pårørende bedre i stand til å møte morgendagens helseutfordringer. Det vil ha som mål å utvikle ph.d.-kandidatenes kompetanse til å gjennomføre forskning som øker forståelsen for hvordan faktorer på ulike nivå og områder påvirker menneskets helse.

Ph.d.-graden kvalifiserer for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå, og for annet arbeid i samfunnet der det stilles store krav til vitenskapelige arbeidsmåter og innsikter, deriblant undervisning, utvikling, veiledning og formidling ved universiteter og høgskoler, og ved andre offentlige og private institusjoner. 

Deltakelse i aktive forskningsmiljø
Deltakelse i aktive forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt er obligatorisk, og alle kandidater skal inkluderes i fagseminarer og samlinger ved UiS. Minst en gang per år skal fremdrift i avhandlingsarbeidet presenteres internt. Det skal gis en intern fagfellevurdering som det skal rapporteres om i fremdriftsrapporten. I tillegg skal kandidatene presentere sine forskningsresultater på internasjonale konferanser.

Normalt skal alle kandidater ha et utenlandsopphold på minimum 3 måneder.

Faglig formidling av forskningen
Faglig formidling av forskningen er obligatorisk og består av følgende elementer:

  • Årlig formidling av forskningsprogresjon i det faglige miljøet ved UiS
  • Minimum en årlig forelesning innen avhandlingstemaet for master-/bachelorstudenter
  • Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studietiden
  • Minimum en populærvitenskapelig artikkel i løpet av studieperioden