MENY

Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse

UiS ønsker flere kvinnelige professorer og har derfor satt i gang en langsiktig satsing med prosjektet «Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse». Målet er å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 til 28 prosent fram mot 2018.

De fleste professorene ved UiS er menn. Selv om andelen kvinnelige professorer har økt fra 14 prosent i 2007 til 21 prosent i 2013, går utjevningen for sakte. I dag har universitetet bare 21 prosent kvinnelige professorer.

Det humanistiske fakultet (HUM) er det eneste fakultetet som har økt andelen kvinnelige professorer betydelig siden 2005, fra 7 til 27 prosent i 2013. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) hadde 30 prosent kvinnelige professorer allerede i 2005, men andelen har vært tilnærmet lik siden.

Lav kvinneandel

Situasjonen ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) er mest prekær; her er under 9 prosent av professorene kvinner, og andelen har vært uendret siden 2005. Ved TekNat er det i tillegg for lav andel kvinner i forskerstillinger/førsteamanuensisstillinger, det ligger på 17 prosent.

Dette ønsker UiS å endre på gjennom «Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse». Prosjektet, som er støttet av Forskningsrådet, skal bedre kjønnsbalansen i professorstillinger ved universitetet i Stavanger.

Langsiktig satsing

UiS starter med dette en langsiktig satsing, blant annet gjennom bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen, samt iverksetting av konkrete tiltak. Målet er å øke andelen kvinnelige professorer til 28 prosent innen prosjektslutt høsten 2018.

Prosjektet har en budsjettramme på litt over 8 millioner kroner, hvorav Forskningsrådet finansierer 4 millioner kroner. 
 

Kjemiforsker

UiS inviterer kvinner i rekrutteringsstillinger ved TekNat til å delta i et mentorprogram som skal motivere for en forskerkarriere ved UiS.