MENY

Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet

14. og 15. januar ble sluttkonferansen for forskningsprosjektet GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge – avholdt på Pilestredet i Oslo. Funn fra seks års forskning på kvaliteten i norske barnehager ble presentert på en fulltegnet konferanse.

UiS barnehageforskere på GoBaN sluttkonferanse 2019. Fra venstre: Joakim Evensen Hansen, Marianne Ree, Marit Alvestad, Ingrid Midteide Løkken og Inger Benny Espedal Tungland.

– Det var flott høre på og presentere funn fra dette viktige prosjektet. Forskningen skal bidra til å sikre barns trivsel og utvikling i barnehagen, sier professor Marit Alvestad, fungerende leder for FILIORUM.

Alvestad har vært med i prosjektet siden søknaden ble levert. Hun er medlem i styringsgruppen og er regionsansvarlig i Rogaland.

GoBaN er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet med spesielt fokus på kvaliteten i norske barnehager.

Foreløpige kvalitative funn

Alvestad har ledet arbeidet med den kvalitative studien i GoBaN. Hun presenterte noen av de foreløpige funnene sammen med universitetslektor Inger Benny Espedal Tungland med utgangpunkt i rammer som støtter opp om kvalitet i barnehagen. Søkelyset i presentasjonen var på personalets ledelse og kompetanseutvikling.

Den kvalitative studien viste blant annet at personalet i de utvalgte barnehagene ga samlet sett uttrykk for at de arbeider ut fra rammeplanen, og at den har stor betydning for både ledere og pedagogiske lederes arbeid. Den benyttes i planlegging, utarbeiding av årsplan, veiledning og kompetanseutvikling.

–  I tillegg så vi at flere barnehager gis felles innholdstema fra eierne, for eksempel naturvitenskaplige tema, språk og sosial kompetanse. Det var også barnehager som bestemte selv hvilke tema de ønsket å jobbe med. Videre ga lederne i barnehagene uttrykk for at kompetanseheving er viktig og at det arbeides det aktivt med. Hvordan de arbeider med dette er avhengig av hvordan systemet rundt og eiere legger til rette for hva styrere og pedagogiske ledere kan gjøre, og hvordan, sier Alvestad.

Espedal Tungland snakket om hvilke hjertesaker som kom til uttrykk hos personalet, og hvilken betydning disse kan få i arbeidet med å videreutvikle profesjonell yrkesutøvelse og kvalitet i arbeidet med barna.

UiS har bidratt aktivt i forskningen

Flere forskere på barnehagefeltet fra Universitetet i Stavanger har vært med i forskningsprosjektet og holdt foredrag på sluttkonferansen.

Universitetslektor Joakim Evensen Hansen ved Lesesenteret presenterte resultater fra sin ph.d.-studie som fokuserer på barnehagens språkarbeid med de yngste barna og betydningen av dette for barns språklige utvikling.

Stipendiat Ingrid Midteide Løkken ved Læringsmiljøsenteret presenterte resultater fra hennes avhandling om temaet relasjonskvalitet og barns sosiale kompetanse.

Stipendiat Marianne Ree ved Institutt for barnehagelærerutdanning presenterte en pågående artikkel-basert ph.d.-studie om medvirkning i felleskap i barnehagen. Ph.d.-studien inngår som en selvstendig studie i GoBaN-prosjektet, og er finansiert av Universitetet i Stavanger.

Et samarbeidsprosjekt

GoBaN er et nasjonalt og internasjonalt samarbeidsprosjekt med forskere fra ulike forskningsinstitutter:

I tillegg har en rekke ansatte og studenter innen barnehagefeltet bidratt.


Tekst: Linda Berg Kjærås
Først publisert: 15. januar 2019