MENY

Tar til orde for omsorgen

Er det på tide å gi omsorgsbegrepet mer oppmerksomhet i barnehageutdanningen og -praksisen? Det som tidligere ble ansett som et kjernebegrep i barnehagefeltet kommer ikke like tydelig fram i dag, mener Berit Zachrisen, som med boka Omsorg i en kulturell kontekst ønsker å sette søkelyset på nettopp omsorgsbegrepet.

forside av bok med illustrasjonsbilder av menneskefigurer i klare farger mot lilla bakgrunn, to regnbuer i bakgrunnen

Zachrisen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Boka ble sluppet da Norge og verden lukket seg ned som følge av korona-krisen. Utgivelsen ble markert ved Universitetet i Stavanger på forsommeren, men mange har nok også gått glipp av nyheten om bokslippet.

Endringer i samfunnet krever bevissthet rundt omsorg

De siste tiårene har samfunnet endret seg og blitt langt mer heterogent. Innenfor en barnehagehverdag skal barn med ulike språklige og kulturelle bakgrunner gis en likeverdig og kvalitativ god omsorg. Hvordan kommer kultursensitiv omsorg til uttrykk i en norsk barnehagekontekst? Hvordan kan barnehager utvikle sin pedagogiske praksis på en måte som sikrer alle barn i barnehagen god omsorg, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn?

- Noen vil kanskje si at omsorg ligger som grunnlag for alt arbeid med barn i barnehagen, og er en selvfølgelighet i barnehagepedagogikken. Det er absolutt et poeng, men likevel: Jeg er redd for å unnlate å sette ord på, og gjennom det miste fokuset på omsorgsbegrepet, sier Zachrisen.


Barnet som aktivt og viktig medlem i fellesskap

Forfatteren er opptatt av at vi ikke må ta omsorg for gitt, men derimot må det jobbes aktivt med og utvikles ut fra den tiden vi lever i.

- Hvordan kan alle barn få oppleve å være verdifulle medlemmer av og viktige bidragsytere til barnehagefellesskapene? Spør Berit Zachrisen.

Zachrisen framholder at kultursensitiv omsorg handler om å anerkjenne barnet både som særegent med individuelle rettigheter og som et aktivt og viktig medlem av ulike fellesskap hvor opplevelse av tilhørighet, trygghet og tilknytning står sentralt. To fellesskap står fram, det er fellesskapene barnet er en del av i hjemmemiljøet og fellesskapene i barnehagen.

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger Berit Zachrisen forteller at hun med boka ønsker å invitere til refleksjon rundt barnehagenes betydning for å utvikle en pedagogisk praksis som sikrer alle barn i barnehagen god omsorg, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

 

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.