MENY

Forskningen presentert av FILIORUM

FILIORUM fokuserer på høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen innenfor tre forskningsområder – tilhørighet, lek og kommunikasjon.

Barn og barnehageansatt holder på med tegning og plastelina/modelleringsvoks. Foto: iStock

 

FILIORUM - Senter for barnehageforskning skal fremme høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen ved å skape gode vilkår for tilhørighet, lek og kommunikasjon for alle barn.

FILIORUM - Senter for barnehageforskning er et forskningsnettverk som fremmer flerfaglig og flermetodisk forskning med en rekke ulike perspektiv. Forskningen realiseres gjennom tre faser: Utforsking, utvikling og implementering.

 

Utforsking

Gjennom utforsking belyses styrker og begrensninger innen eksisterende læringsprosesser og praksiser i norske barnehager. Kvalitative og kvantitative tilnærminger, inkludert observasjon, intervjuer og spørreskjemaer brukes. Deltakere inkluderer blant annet barn og ansatte i barnehager, foreldre, ansatte i støttesystemet og eiere av barnehager.

 

Utvikling

Basert på forskning utvikler FILIORUM nye tilnærminger og ulike verktøy (ressurser) for barnehagene   i tett arbeid med praksisfeltet og studenter.  Arbeidet i denne fasen danner grunnlaget for FILIORUMs ressursbank.

 

Implementering

I tett samarbeid med barnehager og barnehageeiere utforsker FILIORUM hvordan verktøy, ressurser og ulike tilnærminger kan implementeres i praksis. Det vil gjøres på ulike måter som gjennom store randomiserte kontrollerte studier (RCT). I tillegg vil forskerne ta i bruk ulike kvalitative strategier for å studere, utvikle og gjennomføre nye pedagogiske tilnærminger og mer refleksjonsorienterte verktøy. Det vil innebære at et mindre antall barnehager studeres gjennom observasjon og dybdeintervju i ulike former for forskende fellesskap. Det et mål å involvere barnehageansatte og barnehagelærerstudenter i studiene.  

* Enkelt fortalt innebærer RCT-studier i denne sammenheng at nye tilnærminger og verktøy blir implementert i en gruppe barnehager (fokusbarnehager) samtidig som en annen gruppe barnehager (kontrollbarnehager) fortsetter som før. I etterkant kartlegges personalets arbeid i de to gruppene, for å se om de nye pedagogiske tilnærmingene har gjort en forskjell. Man kan også kartlegge barns læring og utvikling i fokusbarnehager og kontrollbarnehager for å se om det finnes forskjeller.