MENY

Forskningen presentert av FILIORUM

FILIORUM fokuserer på høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen innenfor tre forskningsområder – tilhørighet, lek og kommunikasjon.

Barn og barnehageansatt holder på med tegning og plastelina/modelleringsvoks. Foto: iStock

Aktuelle forskningsspørsmål besvares for hvert felt og strekker seg over de tre fasene utforsking, utvikling og implementering

 

Den utforskende fasen

I den utforskende fasen studeres styrker og begrensninger innen eksisterende læringsprosesser og praksis i barnehagen. Kvalitative og kvantitative tilnærminger, inkludert observasjon, intervjuer og spørreskjemaer vil bli brukt til å utforske nye ideer blant forskere og barnehagepersonale. Tidligere forskning og intervensjoner relatert til mangfold vil også bli studert. Deltakere inkluderer barn, ansatte, foreldre, eiere av barnehager og andre aktuelle fagfolk.

Utviklingsfasen

Basert på funn fra den utforskende fasen, vil forskere sammen med studenter og ansatte i barnehager arbeide for å utvikle nye tilnærminger og ulike verktøy for barnehagene. Utgangspunktet er å finne gode strategier for å fremme tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn, hvor det overordnede målet er å fremme kvalitet for mangfold i den norske barnehagen.

Implementeringsfasen

Basert på aktivitetene i de to første fasene vil nye pedagogiske tilnærminger, strategier og verktøy implementeres. Dette vil skje i ulike former.  En eller flere store randomiserte kontrollerte studier (RCT)* tenkes gjennomført. UiS har en svært god infrastruktur og kompetanse på RCT-studier. Denne kompetansen er bygget opp gjennom arbeid med forskningsprosjekter som for eksempel Two Teachers, Agderprosjektet og Lekbasert læring.

I tillegg vil forskerne ta i bruk ulike kvalitative strategier for å studere, utvikle og gjennomføre nye pedagogiske tilnærminger og mer refleksjonsorienterte verktøy. Det vil innebære at et mindre antall barnehager studeres gjennom observasjon og dybdeintervju i ulike former for forskende fellesskap, hvor forskere og praksisfelt inngår i et samarbeid om utvikling av kvaliteten i barnehagen. Her er det mye erfaring å bygge på ved UiS.

Generelt er det et mål å involvere flest mulig barnehagelærerstudenter, forskere og barnehageansatte i de ulike studiene. Når resultater foreligger vil FILIORUM arbeide for å formidle viktige implikasjoner for videre forskning og praksis.

* Enkelt fortalt innebærer RCT-studier i denne sammenheng at nye tilnærminger og verktøy blir implementert i en gruppe barnehager (fokusbarnehager) samtidig som en annen gruppe barnehager (kontrollbarnehager) fortsetter som før. I etterkant kartlegges personalets arbeid i de to gruppene, for å se om de nye pedagogiske tilnærmingene har gjort en forskjell. Man kan også kartlegge barns læring og utvikling i fokusbarnehager og kontrollbarnehager for å se om det finnes forskjeller.