MENY

Hovedforedrag 2019

Hovedforedragene vil på ulike vis behandle konferansetemaet - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen.

 • Professor Roberta Golinkoff

  Roberta Michnick Golinkoff - Speaking out for the role of language and play in early literacy

  Language development does not occur in a vacuum.  It is the stuff of natural playful interactions between caring adults and children and between children and their peers.  To promote the language needed for early and later reading acquisition, playful contexts work best as they promote the use of language and its retention.  In particular, this talk will focus on the learning of vocabulary.  However, as vocabulary and grammar learning are reciprocal processes, when we support children’s vocabulary learning we support their learning of grammar as well.  Here we offer 6 principles - all based in the literature on language acquisition and emergent literacy - for how language learning takes place best and how language competency feeds into every aspect of children’s achievement, both in and out of school.  The roots for language learning are found in children’s earliest playful interactions at home and in school.

  Roberta Michnick Golinkoff is the Unidel H. Rodney Sharp Professor of Education, Psychological and Brain Sciences, and Linguistics and Cognitive Science at the University of Delaware. She has received many distinguished awards for her work. In addition to over 150 journal publications and book chapters, she has authored 16 books and monographs. Her research focuses on language development, the benefits of play, and pre-schoolers’ early spatial knowledge, and she lectures internationally. Golinkoff co-founded the Playful Learning Landscapes movement to bring the science of learning into communities where people live. She has appeared on numerous radio and television shows and in print media. Her research has been funded by the National Science Foundation, the National Institutes of Health and the Institute of Education Sciences in the USA, and the LEGO Foundation. Golinkoff is an adjunct professor at FILIORUM.

 • Professor Jóhanna Einarsdóttir

  Jóhanna Einarsdóttir - Children’s and educators’ views on belonging to a multicultural preschool community

  The presentation will report the results of a study of children’s and educators’ views on belonging to a specific Icelandic preschool. Construction of data was twofold. First, nine children in a multicultural preschool setting in Iceland shared their views on belonging by taking photos on computer tablets and discussing the photos with the researcher. The discussions were then followed up by group interviews with the children while they drew pictures related to the study. Secondly, the findings from the interviews with the children were presented to four educators working with the children in the preschool setting, followed by a focus group interview with them about the children’s views. The findings from the interviews with the children involve friendship, participation, solidarity and identity. These will be discussed together with the educators’ reflections and implications for practice.

  Jóhanna Einarsdóttir is a Professor of Early Childhood Education at the School of Education, University of Iceland. She holds an Honorary Doctorate from the University of Oulu in Finland and was awarded the Distinguished Alumni Achievement Award from the University of Illinois in 2018. Einarsdóttir has published and presented numerous papers and research results on early childhood education, educational transitions, and children’s perspectives on their preschool education, to professional and community groups nationally as well as internationally. She is on the EECERA board of trustees.

 • Førsteamauensis Liv Torunn Grindheim

  Liv Torunn Grindheim - Korleis kan leik bidra til kvalitet i barnehagesektoren?

  Det er mange som fremjar sterke politiske og økonomiske argument for kva som skal vere innhaldet i barnehagen. Det er fokus på læring, tidleg innsats og livsmestring. Det er også fleire som argumenterer for leik som sentralt innhald i barnehagen grunngjeve med at barn skal vere barn, med trivnad, venskap og læring. Barna og barnehagelærarar er ikkje naudsynleg dei som høyres best i diskusjonen om barnehagens innhald. Sidan både barn og barnehagelærarar er opptekne av leik, kan innspela deira lett drukne mellom mange lett forståelege rasjonelle argument. Det er vanskeleg å argumentere for leik på leikens eigne premissar. Med utgangspunkt i feltarbeid der målet var å fremje barns og barnehagelærars syn på kva som er viktig innhald i barnehagen, vil Grindheim utfordre tradisjonell oppfatning av kva som er fin leik. Ho set også spørsmålsteikn ved om uteleiken som tradisjonelt har hatt stor plass i skandinaviske barnehagar har særskilt gode vilkår i dagens barnehage. Leik vert knytt til kvalitetsomgrepet, men då som kvalitet som ikkje kan målast kvantitativt.

  Liv Torunn Grindheim er førsteamanuensis i barnehagepedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Ho er leiar av arbeidspakken Vilkår for barns utforsking ved BARNkunne - Senter for barnehageforsking, som er strategisk forankra ved HVL. Ho forskar på vilkår for barns utforskande leik, berekraftig utdanning, barnehagelærarprofesjonen og barn som borgarar. Grindheim har vore med på ei rekkje prosjekt og har publisert i fleire antologiar og tidsskrift. Grindheim har skrive om leik i 2018 Beyond uniform reproduction: Exploring children’s imaginative play through the lenses of their teacher, Contemporary Issues in Early Childhood  og i 2017 Children as playing citizens, European Early Childhood Education Research Journal, 25(4), 624-636.

 • Ingunn Størksen

  Ingunn Størksen - Lekbasert læring i barnehagen

  Overgangen mellom barnehage og skole er et tema som opptar både foreldre, ansatte i barnehage- og skole, og skolemyndigheter. Forskning tyder på at en god sammenheng mellom barnehage og skole er avgjørende for barns trivsel og utvikling. I følge rammeplanen skal barnehagen fremme læring, og samtidig ivareta barns behov for omsorg, lek og medvirkning. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og de skal få med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. I dette foredraget vil Størksen dele erfaringer og resultater fra arbeid i forskningsprosjektene Agderprosjektet og Lekbasert læring. Hovedmålet med disse prosjektene har vært å utvikle et førskoleopplegg som nettopp legger til rette for at barn får med seg felles undring, opplevelser og motivasjon fra barnehagen for videre læring i skolen. I gjennomføringen av prosjektene samarbeidet forskerne tett med barnehagelærere. Samarbeidet mellom praksis og forskning ga spennende synergier som vil bli presentert på foredraget.   

  Ingunn Størksen er utdannet psykolog, og er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på barns reaksjoner etter samlivsbrudd, overgangen mellom barnehage og skole, og barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen. Hun har vært leder for flere forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Størksen har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler og er en aktiv formidler til praksisfeltet. I sitt arbeid har hun utviklet materiell for barnehager og barnehagelærerutdanninger i tett samarbeid med praksisfeltet. Størksen leder FILIORUM Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger som er initiert av Kunnskapsdepartementet og støttet av Norges forskningsråd.