MENY

Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Den systematiske kunnskapsoversikten Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsoversikten svarer på forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner campusutforming som har positiv innvirkning på undervisning, forskning, samarbeid og læring? Det er inkludert 31 studier fra 12 land i kunnskapsoversikten. https://no.wikipedia.org/wiki/Campus 

En campus for høyere utdanning er både et studiested og en arbeidsplass, og det overordnede målet med campusutforming er at studenter skal lykkes med studiene og at faglig ansatte skal lykkes med sine kjerneoppgaver. Studiene viser at arkitektur og design helt klart legger føringer for hvilke typer aktiviteter som kan foregå i ulike rom. De viser også at romutforming kan bidra til å opprettholde gamle praksiser og hindre nye.

Et utviklingstrekk i forskningen er at studenter tilbringer mindre tid på studiestedet. De foretrekker å jobbe alene hjemme eller møter medstudenter på en nærliggende kafé. For å gjøre studiestedet attraktivt for dagens studenter må campus, bygninger og rom utformes fleksibelt og med omtanke.

En trend i campusutforming er færre rom og flere åpne arealer som kan ha flere bruksformål og brukes fleksibelt. Dagens studenter vil ha enkel adgang til mat og drikke, de etterspør uformelle læringsrom hvor de kan sitte komfortabelt og være del av et sosialt miljø samtidig som de kan arbeide individuelt og holde kontakt via digitale nettverk. De forventer fleksible læringsformer og utstrakt bruk av teknologi.

Det uttrykkes bekymring i forskningen over at ledere og ansatte i akademia generelt engasjerer seg for lite i spørsmål om arkitektur og utforming av rom for undervisning. Kunnskapsoversikten har identifisert tre kategorier hindringsfaktorer for bruk av studentaktive læringsformer: fysiske hindringsfaktorer, hindringer som skyldes antall studenter og hindringer som kan tilskrives institusjonenes tradisjon.Ledelsen må følge opp institusjonenes ambisjoner om mer studentaktive arbeidsformer og mer bruk av digital teknologi med kurs for de ansatte.

Hovedbudskapet i den systematiske kunnskapsoversikten er at de arkitektoniske løsningene som velges må harmonere med og kunne tilpasses de utdanningspraksiser institusjonene har som ambisjon å fremme, det studentene forventer å lære i høyere utdanning og den variasjonsbredden av læringsformer som de foretrekker. Mens forskning betraktes som en kollektiv aktivitet som trenger en infrastruktur, betraktes undervisning som en individuell aktivitet. Anbefalingen er derfor at undervisning må behandles som et kollektivt arbeid som trenger redskaper, databaser og utstyr. Forskningsbasert undervisning forutsetter en samordning av forskningsinfrastrukturen og infrastrukturen for undervisning.