MENY

Evnerike elever og elever med stort læringspotensial

Forskningsoppsummeringen "Evnerike elever og elever med stort læringspotensial" er gjennomført på oppdrag fra Jøsendalutvalget (NOU 2016:14 Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial).

Ni reviewartikler er analysert for å besvare forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner gode pedagogiske tiltak for evnerike elever og elever med stort læringspotensial?

Oppsummeringen viser at det er en lang tradisjon – ikke bare i Norge – for å forstå inkluderende utdanning som samfunnets særlige ansvar for å ta vare på de svake. Holdningen har vært at de ressurssterke klarer seg selv. Forskningen som er gjennomgått preges av denne polariseringen. Mye av forskningen er normativ og kunnskapsgrunnlaget uklart. Tilgangen på informative empiriske studier er relativt beskjeden, men det finnes gode beskrivelser av tiltak i enkelte land og vurderinger av kvaliteten på tilbudene. Forskningen gir ikke grunnlag for kategoriske anbefalinger om hva lærere skal gjøre, men påpeker problemer og viser forutsetninger for og kjennetegn ved god pedagogisk praksis for elever med evner og talent ut over det vanlige.

Forskerne registrerer at ansvaret for å identifisere og undervise evnerike elever og elever med stort læringspotensial ofte ligger på den enkelte lærer, men at de fleste lærere ikke får god nok informasjon om særtrekk ved disse elevene gjennom lærerutdanning eller etterutdanning. Forskerne spør om skolene da har den nødvendige kompetansen til å møte evnerike elevers behov på deres premisser. Flere forskere mener at dårlige relasjoner til lærere kan forklare frafall blant evnerike elever, som trenger å bli akseptert og forstått på sine egne premisser, men må slippe eksponering. Noen forskere mener at evnerike elever yter best når de er sammen med «likesinnede», men det er vanskelig å vite hva de konkret legger i dette.

Evnerike elever og elever med stort læringspotensial utfordrer skolens undervisningspraksis. Forskningen er samstemt i at disse elevene trenger et pedagogisk godt gjennomtenkt undervisningopplegg med progresjon og stadig nye innfallsvinkler på fagstoffet. Improvisering og repetisjoner nevnes som særlig uheldig for evnerike elever, som har lett for å kjede seg og kan komme til å «melde seg ut» hvis de opplever undervisningen som triviell. Elevene trenger hele tiden nye utfordringer, og mer av det samme er ikke en god nok utfordring.

Forskningsoppsummeringen presenterer også forutsetninger som må være til stede for at skolene skal lykkes med å gi evnerike elever og elever med stort læringspotensial et godt opplæringstilbud. Særlig viktig er samarbeid mellom nivåene og tydelig ansvarsplassering.