MENY

Forhold ved skolen med betydning for mobbing

På oppdrag fra Djupedal-utvalget (NOU 2015:2 "Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø") har Kunnskapssenter for utdanning gjennomført en forskningsoppsummering om betydningen av forhold ved skolen (som skolemiljø, klasseledelse og lærerens arbeid), for mobbing og uønsket atferd i skolen.

Syv internasjonalt publiserte review-artikler som til sammen bygger på 417 artikler er inkludert i forskningsoppsummeringen. Det vil si at funn, konklusjoner og anbefalinger bygger på svært mange studier og følgelig har et solid forskningsfundament.

Forskningen viser at skolemiljøet har stor betydning for elevers, ansattes og foresattes opplevelse av kvalitet i skolen – faglig og sosialt. Stadig mer empirisk forskning bekrefter at godt skolemiljø virker helsefremmende, bidrar til trivsel og læring og hindrer mobbing og uønsket atferd. Samtidig er ikke begrepet skolemiljø klart avgrenset og definert, men består av flere faktorer som virker sammen.

Forskningen anbefaler økt oppmerksomhet om holdninger til mobbing, for det rapporteres om tilfeller da skolens personale betrakter mobbing som et mindre problem, mens elevene oppfatter det som alvorlige problemer.

Et utviklingstrekk i forskningen er en bevegelse fra en reaktiv mot en preventiv holdning til mobbing, og fra et individperspektiv til økt forståelse av mobbingens kontekst og gruppedynamikk. En mer inkluderende skole kan motvirke et bredt spekter av tilpasningsproblemer.

Et hovedfunn i oppsummeringen er at stadig flere forskere nå er enige om at langsiktig og bredt anlagt arbeid med skolemiljø er det beste tiltaket for å forhindre mobbing og uønsket atferd i skolen.