MENY

Frafall i videregående opplæring

Den systematiske kunnskapsoversikten "Frafall i videregående opplæring" er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartmentet og bygger på "Campbell Systematic Review 2011:8 Dropout Prevention and Intervention Programs: Effects on School Completion and Dropout among School-aged Children and Youth".

Det er inkludert 26 studier i kunnskapsoversikten, som besvarer forskningsspørsmålet: Hvilke tiltak eller programmer forebygger frafall i videregående opplæring, eller tilbakefører ungdom utenfor opplæring og arbeid og hvordan beskrives disse tiltakene i forskningslitteraturen?

Selv om det settes inn store ressurser for å motvirke frafall i videregående opplæring, har frafallsprosenten i Norge vært stabil over land tid.

Kunnskapsoversikten viser at det er en klar sammenheng mellom implementeringskvalitet og effekten av tiltak for å redusere frafall eller øke gjennomføringen i videregående opplæring. Kunnskapssenteret har identifisert tiltak rettet mot oppmøte/atferd, veiledning og forberedende kurs til høyere utdanning som tre tiltakskategorier forskningen viser kan ha effekt. Forskningsgjennomgangen viser dessuten at det ikke har vært tilstrekkelig oppmerksomhet i utdanningssektoren på at det skal være mulig å evaluere tiltak som implementeres. Et gjennomtenkt design og innsamling av data er en forutsetning for systematisk kunnskapsbygging. Det er bred enighet blant forskere om at randomiserte kontrollerte forsøk er den mest pålitelige metoden når man skal dokumentere effekt av tiltak, men det er få slike studier i denne kunnskapsoversikten.

Helt grunnleggende for å lykkes med bedre gjennomføring i videregående opplæring er at skolene etablerer sterke, tillitsskapende relasjoner til elevene. Kjennetegn ved tiltak som lykkes er at de har klart å etablere sammenheng mellom nivåene, for eksempel samarbeid mellom skole og kommune. Elevene må erfare at det er mange voksne som bryr seg om dem og ønsker at de skal lykkes. Preventiv innsats har effekt, det vil si at man griper inn tidlig, før problemet har fått utvikle seg. Vellykkede tiltak er systematiske – både i planlegging, gjennomføring og evaluering og de har bred tilslutning blant alle som deltar i tiltaket.

Fire dimensjoner ved tiltak som forskning viser kan bidra til å få ned frafallet er: a) Relasjonsbygging, b) bedre sammenheng mellom utdanningsnivåene, c) at tiltaket har helhjertet tilslutning blant ansatte og elever og d) at man griper inn tidlig. Hvis eleven allerede har begynt å distansere seg fra skolen, kan det være for sent å forsøke å bygge tillitsfulle relasjoner.

Kunnskapsoversikten anbefaler at skoleeiere og skoleledere har særlig oppmerksomhet på implementeringskvalitet, og tilpasser implementering av tiltak til lokale forhold blant annet ved at involverte parter får opplæring, veiledning og oppfølging.