MENY

Fysisk aktivitet

Den systematiske kunnskapsoversikten "Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte" er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsoversikten besvarer forskningsspørsmålet: Hvilke former for fysisk aktivitet har positiv effekt på ungdomsskoleelevers læringsutbytte, fysiske og psykiske helse og skolen læringsmiljø?

Det er inkludert 30 studier publisert i perioden 2010-2016 i kunnskapsoversikten, og analysen viser at fysisk aktivitet har effekt på fysisk helse mens det er indikasjoner på sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, læringsutbytte og læringsmiljø. Kunnskapsoversikten inngår i et større prosjekt som ledes av Utdanningsdirektoratet, og skal bidra med kunnskapsgrunnlag til modeller som skal utprøves og forskes på. Studiene er utført i fem forskjellige land.

At barn og unge beveger seg mindre enn de gjorde før er en trend man frykter kan få negative konsekvenser for folkehelsen og for samfunnsutviklingen generelt, men også for den enkeltes opplevelse av livsmestring.

Skal man kunne snu denne utviklingen, er det nødvendig å samordne ulike tiltak. Stadig mer forskning viser at gode helsevaner må innarbeides tidlig hvis de skal bli varige. I dette arbeidet betraktes skolen som en sentral aktør og påvirkningsagent. I tillegg har det formelle utdanningssystemet strukturer og systemer som egner seg for intervensjoner.

Når artiklene leses i sammenheng, utkrystalliserer det seg visse trekk som går på tvers av tema, type fysisk aktivitet og utformingen av den fysiske aktiviteten. For at tiltakene skal være vellykkede, må de tilpasses aktørene og den lokale konteksten. Slik tilpasning forutsetter implementeringskompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet. I tillegg bør den fysiske aktiviteten være av en slik intensitet, varighet og frekvens at den fører til forbedret fysisk form. Det er også klare indikasjoner i materialet på at når den fysiske aktiviteten er utformet slik at den ivaretar sosiale relasjoner, er det lettere å lykkes med tiltak som inneholder fysisk aktivitet.

Selv om den systematiske kunnskapsoversikten ikke kan fastslå en kausal effekt av fysisk aktivitet på elevenes læringsutbytte, er det ingen tvil om at fysisk aktivitet kan gi gode rammer og en god kontekst for barns læring.