MENY

Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn

På oppdrag fra bydel Alna har Kunnskapssenter for utdanning kartlagt 34 artikler fra 13 forskjellige land og besvart forskningsspørsmålet: "Hva kjennetegner gode praksiser for språklæring i flerspråklige barnehager?"

Forskningskartleggingen Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn presenterer studier som har undersøkt hvilke ressurser barnehagelærere rår over og kan bruke i arbeidet med barn som lærer på to språk. Her er det snakk om ressurser i vid forstand. Både kan barnehagelærerne selv, deres utdanning, kompetanseutvikling og samarbeidet i barnehagens profesjonsfellesskap betraktes som ressurser. Barnas foreldre har ressurser i form av viktig kunnskap om barnet. De kjenner kulturelle praksiser og uttrykk barnet møter hjemme og kan gi informasjon som er til nytte i barnehagelærernes pedagogiske profesjonsarbeid.

Hvordan de ansatte i barnehagen setter sammen barn i par eller gruppe, tilpasser aktivitetene til barnas individuelle behov og gruppens behov, har betydning for barnas læringsutbytte. Flere studier påpeker at de ansatte må vite når det kan være gunstig å la barna bruke førstespråket og når de må fremme bruk av andrespråket. En konklusjon i forskningen er at barnehageansatte gjennom undersøkende praksis må øke sin kompetanse og utvikle større bevissthet om læringsfremmende metoder og tiltak. Kartleggingen presenterer også studier som har undersøkt hvordan barnehagelærere på best mulig måte kan støtte barns språklæring. Diskusjonen om metoder for språklæring har gått fra å anta at språk læres best om de holdes atskilt til økt forståelse av at translanguaging, (at man arbeider krysspråklig med begge språk samtidig) egner seg best for barn som skal lære på to språk.

Gjennomgående viser forskningen at det er viktig at barn i størst mulig grad og gjennom hele dagen, i formelle og uformelle læringssituasjoner, blir eksponert for språk gjennom varierte pedagogiske og didaktiske metoder som legger vekt på at barna skal snakke mest mulig. Læringen må skje i et positivt og støttende læringsmiljø. Om barnehagene skal lykkes med dette, må barnehagelærere, som profesjonsgruppe, ha nødvendige språkfaglige kunnskaper og kompetanse og vite hvordan de skal prøve ut, vurdere og forbedre metoder slik at barna får være aktive lærende i et kreativt, trygt og tillitsfullt læringsfellesskap.