MENY

Mellomledere i skolen

Den systematiske kunnskapsoversikten "Mellomledere i skolen – arbeidsforhold og opplæringsbehov" er gjennomført på oppdrag fra KS.

Kunnskapsoversikten besvarer forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner mellomlederes arbeidssituasjon, og hva er deres kunnskapsbehov?

I kunnskapsoversikten er det inkludert 34 artikler publisert i perioden 2010-2017, og den brukes som kunnskapsgrunnlag i et rammeverk for utvikling av mellomledere og ledergrupper i skolen (LED). Studiene er utført i 14 forskjellige land.

Kort oppsummert er det bred enighet i forskningen om at mellomledere er – og lenge har vært – en uutnyttet ressurs i skolen. Forskerne finner at mellomledere ofte mangler eller har en diffus jobbeskrivelse. Jobben deres bestemmes først og fremst av rektors behov for avlastning eller skjerming og lærernes behov for praktisk hjelp og støtte. At mellomledere normalt får arbeidsoppgaver delegert ad hoc gjør i tillegg jobben uklar og overbelastet. Dette får forskerne til å påpeke at slik jobben er i dag, forbereder den verken mellomlederne på en rektorstilling eller bygger deres kompetanse.

Historisk har mellomledere utført nødvendige, men ganske trivielle, arbeidsoppgaver knyttet til ro og orden i skolen, foreldrekontakt, enkle administrative oppgaver, plan- og papirarbeid og rekvisita. I tillegg til å hjelpe rektor, lærere og andre ansatte med praktiske oppgaver, har mellomledere først og fremst hatt ansvar for elevene – både med å disiplinere, veilede, hjelpe og trøste dem. Selv om det er viktig å holde skolen ryddig, koordinere skoleskyss, få inn vikarer og opprettholde elevdisiplin, er forskerne enige om at det kan virke negativt inn på jobbmotivasjonen hvis dette er de mest sentrale, og i noen tilfeller de eneste, arbeidsoppgavene. De spør derfor om ikke andre kan ivareta rene vaktmesterfunksjoner på skolene og argumenterer for at mellomledere også bør fritas fra administrativt- teknisk arbeid og heller få bruke sin energi på oppgaver som kan bidra til å styrke og utvikle kvaliteten på skolens pedagogiske arbeid.

Den systematiske kunnskapsoversikten viser at den situasjonen som her er beskrevet har vært stabil siden de første oversiktene over mellomlederes arbeidssituasjon ble publisert for snart femti år siden, og at beskrivelsen i det alt vesentlige fortsatt er gyldig.

Kunnskapsoversikten konkluderer med at kurs for mellomledere må ta hensyn til om de fortsatt skal ha ganske trivielle arbeidsoppgaver eller om de skal være pådrivere i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.