MENY

Partnerskap i lærerutdanningen

Forskningskartleggingen Partnerskap i lærerutdanningen besvarer forskningsspørsmålet "Hva kjennetegner gode partnerskapsmodeller i lærerutdanningen?"

I kartleggingen er det inkludert 25 artikler publisert i perioden 2010-2014 om partnerskap mellom praksisskoler og lærerutdanningsinstitusjoner. Kartleggingen gir innsyn i ulike problemstillinger som blir dokumentert i studiene og avdekker tema i forskningen. Grovt sett kan forskningslitteraturen om partnerskap plasseres i tre kategorier: 1) Relasjoner og samarbeid, 2) Organisering og ledelse av partnerskap og 3) Utfordringer og forutsetninger.

Kunnskapssenteret har et strategisk samarbeid med Senter for fremragende utdanning, ProTed (ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø). Som et resultat av dette samarbeidet ble Kunnskapssenteret bedt om å undersøke nærmere hva forskning viser kjennetegner gode partnerskapsmodeller i lærerutdanningen.

En hovedutfordring i partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og praksisskoler er å få til jevnbyrdighet i samarbeidet om utdanning av lærere. En konklusjon i forskningskartleggingen «Partnerskap i lærerutdanningen» er at de partnerskapene som lykkes best ser ut til å ha konkrete samarbeidsprosjekt, for eksempel ved at de samarbeider om å utvikle studieprogram eller etter- og videreutdanningstilbud til lærere.

Forskningen som er gjennomgått viser at flere lærerutdanninger baserer seg på modeller som ikke er tjenlige. For eksempel kan tanken om et tredje rom virke mot sin hensikt fordi den bygger på antakelser om symmetriske relasjoner mellom lærere og studenter. I virkeligheten er disse relasjonene asymmetriske, ettersom studentene skal vurderes av lærerne. Det er dessuten ofte uenighet mellom lærerne i skolen og på universitetene, og studentene lærer også at det er dyp uenighet innad i lærerprofesjonen. Kartleggingen understreker at hvis partnerskap skal fungere, må ikke studenten betraktes som en aktør i et jevnbyrdig trepartssam­arbeid, men en som skal støttes av forskere på universitetet og lærere i skolen. For at dette skal lykkes må skolen bli bedre fors­kningsinformert og lærerutdanningsinstitusjonen bedre praksisin­formert. Forskningen som er gjennomgått tilsier at det trengs et oppgjør med tradisjonelle oppfatninger av forholdet mellom lærerutdanningsinstitusjonene og skolene.

English version of the research mapping:

Lillejord, S. & Børte, K. (2016). Partnership in teacher education – a research mapping. European Journal of Teacher Education. 39(5), 550-563. Selected as one of 14 articles published 2006-2016 for a special issue (open access) to celebrate the journal’s 40th anniversary in 2017.