MENY

Stress i skolen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kunnskapssenter for utdanning gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt om hva som kan forårsake stress i skolen.

33 studier, gjennomført i 28 land, er inkludert i kunnskapsoversikten som besvarer forskningsspørsmålet: Hva kan forårsake stress i skolen? Forskning om stress bygger på selvrapporterte data og de fleste studiene har brukt spørreskjema hvor elever har svart på om de føler seg stresset, om de har helseproblemer, problematiske relasjoner til lærere eller medelever/venner og om de opplever press fra skolen eller skolearbeidet.

Forskningen skiller mellom positivt og negativt stress og påpeker at det er nødvendig å være litt stresset for å kunne prestere. Derfor er det vanskelig å se for seg en skole helt uten stress. Studiene viser hvor viktig det er at elevene har nødvendige ressurser og strategier for å kunne håndtere egne og andres forventninger og den opplevelsen av stress som disse forventningene kan skape. Elever som har strategier for å håndtere stress har også bedre forutsetninger for å utnytte de positive sidene ved stress, samtidig som de kan beskytte seg mot de negative.

Ettersom det er godt dokumentert at langvarig negativt stress kan ha svært alvorlige helsekonsekvenser, er det viktig at lærere og skoleledere har oppmerksomhet om den gruppen elever som både rapporterer om mye stress og psykiske helseplager. Skolen må ta helseklager fra elevene på alvor, sørge for støttende relasjoner og variasjon i skoledagen.

Det ser ut som om jenter i større grad enn gutter er avhengige av å ha gode sosiale relasjoner i og utenfor skolen. Samtidig virker det som om jenter stresser hverandre, noe som handler om jenters holdninger til egne prestasjoner, opplevd forventningspress og ubalanse mellom innsats og belønning. Skolen må ta elevene på alvor, sikre at de blir hørt og sørge for en variert skoledag med god undervisning.

Det er et lederansvar å passe på at elevenes læringsmiljø er sosialt og faglig produktivt, og det pedagogiske målet må være at elevene skal være glade, aktive og engasjerte i timene. Det ser ut som om engasjement i skolearbeidet og en opplevelse av selvkontroll kan virke beskyttende mot stress og utbrenthet. Elever kan oppleve lekser som stressende fordi lekser kan ta av tid de ellers kunne ha brukt til sosiale aktiviteter. Derfor har det betydning om de gjør lekser alene eller sammen med klassekamerater og om leksene oppleves som læringsfremmende.

Fire forhold er viktige for å motvirke stress i skolen:

  1. Undervisningen må være engasjerende, elevene må føle seg utfordret, aktive, glade og kompetente;
  2. Elevene må oppleve et sosialt og trygt læringsmiljø hvor de får arbeide utforskende;
  3. Arbeidsbelastningen må være jevn og skolen må vise elevene hvordan de skal sortere og prioritere oppgaver;
  4. Skoleleder og lærere kan bidra til å unngå at det utvikler seg en stresskultur ved å ha en bevisst holdning til hvordan prestasjonsforventninger kommuniseres.