MENY

Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole

Den systematiske kunnskapsoversikten "Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole har analysert 42 artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrift i perioden 2010 - 2015 for å kunne besvare forskningsspørsmålet: "Hvilke tiltak kan ha positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole?" Studiene er utført i 13 forskjellige land.

Politikere er enige om at barnehagenes innhold og oppgaver må utvikles i takt med samfunnsendringer og ny kunnskap. Nyere studier undersøker overgang fra barnehage til skole fra aktørenes perspektiv og gir nye innsikter med betydning for hvordan overgangstiltak skal utformes og gjennomføres. Et hovedfunn i den systematiske kunnskapsoversikten er at barnehagens kompetente barn «forsvinner» i løpet av overgangen mellom barnehage og skole. I stedet for at leken følger barnet over i skolen, koloniserer skolens lærerstyrte praksiser barnehagen, et utviklingstrekk som kalles «skolifisering» og som vekker bekymring internasjonalt.

Forskningen gir et godt grunnlag for å vise helt nødvendige forutsetninger som må være på plass for at tiltak skal lykkes og indikasjoner på hvilke tiltak som er nødvendige. Det aller viktigste er at ansatte i barnehage og skole samarbeider for å skape god sammenheng i overgangen for de yngste. Transparente prosesser oppleves positivt. Når barn og foreldre får gode forklaringer på hvorfor ting blir gjort, er det lettere for dem å forstå betydningen av aktivitetene og engasjere seg i dem. Spenninger mellom lærere i barnehagen og skolen er negativt og kan øke barnas opplevelse av uro i overgangsprosessen.

Et tiltak som vil kunne bidra til bedre samarbeid mellom barnehagelærere og lærere i skolen er å la studenter i grunnskolelærerutdanningen og studenter i barnehagelærerutdanningen ha praksis i både barnehage og skole. Slik kan de lettere forstå likheter og ulikheter i kulturer og praksis. Det kan også være en idé å innføre hospiteringsordninger hvor barnehagelærere i kortere perioder kan arbeide i skolen og skolelærere i barnehagen.

Forskningen er helt tydelig på at god overgang fra barnehage til skole forutsetter at barna omgis av et nettverk av støttende relasjoner. Relasjonene må både være vertikale (mellom institusjoner) og horisontale (mellom barn og i familien). Personer rundt barna må betraktes som ressurser som kan aktiveres for å bedre kvaliteten på barns overgang fra barnehage til skole.
 

Kunnskapsoversikten er tilgjengelig på engelsk