MENY

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverket samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for utvikling, formidling og synliggjøring av kunnskap og kompetanse innen pårørendefeltet.

Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom, det vil si familiemedlemmer, venner, utvidet nettverk eller kollegaer. Så langt det lar seg gjøre er det pasienten eller brukeren selv som definerer hvem som er pårørende.  Pårørendeforskning omhandler utvikling av kunnskap knyttet til blant annet pårørendes egne behov for støtte og informasjon og hvordan pårørende kan involveres og inkluderes i helse- og velferdstjenestene. Nettverk for pårørendeforskning ble etablert i 2013 og har per november 2019 cirka 170 medlemmer.

Nettverkets hovedformål:

  • Å bidra til økt kunnskap knyttet til pårørende sin rolle i sivilsamfunnet, i helse- og velferdstjenester, i utdanning og i forskning.
  • Å formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet.

Således kan Nettverkets forskning bidra til samfunnsoppdraget som er beskrevet i offentlige føringer; at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte blir en naturlig og integrert del av helse- og velferdstjenestene. Merverdien i Nettverket ligger i å samle fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for utvikling, formidling og synliggjøring av kunnskap og kompetanse innen pårørendefeltet.

Nettverket arrangerer årlige nettverkssamlinger, og dette fungerer som en arena for kunnskapsformidling, samarbeid og utveksling av ideer om fag- og forskningsprosjekter.