MENY

QUALinCLINstud: Kvalitet i kliniske studier

Kvalitet i kliniske studier setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvaliteten og effektiviteten i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter i praksisstudier på sykehjem.

Sykepleieutdanningen i Norge innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisen utgjør derfor en sentral læringsarena i profesjonsutdanningen. Veiledning og vurdering i praksis er avgjørende for å utdanne kompetente og selvstendige sykepleiere. Forskningsprosjektet QUALinCLINstud setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvaliteten og effektiviteten i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter i praksisstudier på sykehjem. Mer spesifikt ønsker prosjektet å øke kvaliteten knyttet til:

1) sykepleiestudenters evne til kritisk reflekterende tenkning

2) praksisveilederes veilednings- og vurderingskompetanse, samt

3) styrke sykepleielæreres vurderingsverktøy.

Prosjektets overordnede målsetning er todelt. Først vil prosjektet kartlegge hvordan sykepleieutdanningen sikrer høy kvalitet i kliniske studier og hva som kjennetegner dagens veilednings- og vurderingspraksis i sykehjem. Prosjektet er opptatt av å kartlegge sykepleiestudenters, praksisveilederes samt sykepleielæreres erfaringer og opplevelser for å bidra til økt innsikt og forståelse. Ulike forskningsstrategier benyttes i dette arbeidet, deriblant spørreskjemaer, intervjuer og observasjoner. Basert på kunnskapsgrunnlaget som etableres vil prosjektet videre utvikle og teste et innovativt web-basert veilednings og vurderingsprogram rettet mot prosjektets spesifikke målsetninger. Prosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerne vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet, og utdanningen gjennom hele prosjektperioden.

I tillegg er det etablert et brukerpanel bestående av studenter, praksisveiledere og sykepleielærere som skal være med i utarbeidelsen av de datainnsamlingsverktøy som skal benyttes, i planlegging av datainnsamling og i analyse av datamaterialet. Brukerpanelet skal også delta aktivt i utarbeidelsen av det web-baserte programmet i tett samarbeid med forskerteamet og NettOp. Brukermedvirkning i forskningsprosjektet styrkes ytterligere ved at det er ansatt medforskere fra sykehjemmene som inngår som samarbeidspartnere i prosjektet. Prosjektet starter opp i juni 2018, går over fire år og har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. QUALinCLINstud prosjektet har et betydelig verdiskapende potensiale. Lykkes prosjektet, kan det potensielt bidra til å utvikle nasjonale føringer knyttet til veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleieutdanningen, som i dag mangler standardisering og konkrete føringer.

Flyer om QUALinCLINstud