MENY

Statistisk analyseplan om ungdoms bruk av psykiske helsetjenester

Hvilke faktorer hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester?

Anita Camilla Kvamsøe gjennomfører en kvantitativ spørreundersøkelse om ungdoms psykiske helse, og bruk av psykiske helsetjenester, brukermedvirkning og tilfredshet med helsetjenesten. 

Tittelen på oppgaven er "Hva hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester" og datakilder er spørreskjema besvart av elever ved 2. trinn ved 5 videregående skoler i Rogaland.

Les den statistiske analyseplanen "Hva hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester" (pdf)

Ungdoms og unge voksnes bruk av psykiske helsetjenester

SHARE-forskere gjennomfører en nettbasert tverrsnittstudie for å evaluere bruk av psykiske helsetjenester blant ungdom og unge voksne i alderen 12 til 25 år. Studien vill svare på flere forskningsspørsmål, som hva som kan være potensielle hemmere og fremmere for ungdoms og unge voksnes bruk av psykiske helsetjenester. Undersøkelsen har blitt utviklet med hjelp av innspill fra ungdomsrepresentanter og -medforskere, helsepersonell og forskere. Utviklingen er også basert på erfaringer tilegnet gjennom pilottesting i tre tidligere tverrsnittstudier.

Les den statistiske analyseplanen "Adolescent and youth mental health and their use of healthcare services" (pdf) (kun tilgjengelig på engelsk)