MENY

Ny forskning om implementering av nasjonale retningslinjer

Forskere fra SHARE har i en ny studie undersøkt hvilke faktorer som påvirker implementeringen av nasjonale faglige retningslinjer.

Behovet for og bruken av nasjonale retningslinjer har økt betydelig med den stadig økende kompleksiteten av medisin generelt, og radiologi spesielt. Det er imidlertid mange metoder for å spre og implementere retningslinjer, og det har vært vanskelig å få til varige endringer.

Resultater måles vanligvis i en nedgang i uberettigede undersøkelser eller tester, og kvalitative data brukes sjelden. Målet med denne studien var å evaluere implementeringen av retningslinjer for å behandle og identifisere faktorer som påvirker implementeringsresultatet ved bruk av kvalitative data.

Syv allmennleger og fem radiologer fra et norsk fylke deltok i fire fokusgruppeintervjuer i løpet av 2019. Forskerne ville undersøke hvilke faktorer i implementeringsstrategien som ble oppfattet som vellykkede eller mislykkede av allmennleger og radiologisk personell, samt hvilke faktorer som synes å påvirke effekten av implementeringen.

Funnene fra studien viser at implementering av faglige retningslinjer er vanskelig, til tross for at implementeringsstrategien tilpasses målgruppene. Flere miljø- og brukerrelaterte faktorer bidro til mangelen av endringer i praksis for både allmennleger og radiologisk personell.

Forskningsartikkelen er tilgjengelig her:

Ann Mari Gransjøen, Siri Wiig, Kristin Bakke Lysdahl and Bjørn Morten Hofmann (2020): Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation, BMC Health Services Research

Retningslinjen som er benyttet i studien er Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.

Ny forskning om implementering av nasjonale retningslinjer

Ann Mari Gransjøen er doktorgradsstipendiat ved NTNU Gjøvik.