MENY

Samling i Nettverk for pårørendeforskning 2019

Årets samling i Nettverk for Pårørendeforskning ble avviklet i forbindelse med Pårørendekonferansen 2019 – Fag, forskning og erfaring. Nettverket var partner i konferansen sammen med Pårørendesenteret i Stavanger, VID Sandnes og Sanden Media.

Deltakere på samling i Nettverk for Pårørendeforskning Noen av deltagerne på nettverkssamlingen

Nettverk for Pårørendeforskning har vært partner i konferansen og Inger Johanne Bergerød fra SHARE har vært med i programkomiteen. Tematikken på konferansen var knyttet til spørsmålet hvordan kan vi ta vare på pårørende. I tillegg til flere fag- og erfaringsbaserte innlegg hadde pårørendeforskning en sentral plass på konferansens program.

Et av høydepunktene var presentasjonen til key note speaker Professor Hester van de Bovenkamp ved Erasmus University Rotterdam, Nederland. Hennes innlegg fokuserte på utfordringer og muligheter ved å involvere pårørende i avgjørelser i helse og omsorgssektoren i et medborgerskapsperspektiv. 


Hester van de Bovenkamp fra Erasmus University Rotterdam i Nederland

SHARE var også representert ved postdoktor Eline Ree og medforsker i SAFELEAD Anne Torhild Pedersen. De snakket engasjert om erfaringer knyttet til å involverer pårørende som medforsker i forskningsprosjekt.


Eline Ree og medforsker i SAFELEAD Anne Torhild Pedersen

Parallellsesjonen startet med presentasjon av Nettverkets nyutviklede fem-års strategi presentert ved møteleder Karina Aase. Videre ble det presentert fire gode eksempler på forskningsprosjekter og invitasjon til forskningssamarbeid:

  1. Tormod Klovning (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) presenterte forskningsrapporten «Samarbeid om gode løsninger» som handler om pårørendes bidrag til forebygging, reduksjon og kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester.
  2. Karen Terese Sulheim Haugstvedt (Akershus Universitetssykehus) fortalte om det pågående forskningsprosjektet «Kompetente foreldre - 10-års oppfølgingsstudie».
  3. Una Stenberg (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus) la frem noen foreløpige resultater fra en pågående kunnskapsoppsummering med tittelen «Pårørendestøtte – hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning?» Dette spennende prosjektet er et samarbeid som har direkte utspring i Nettverk for Pårørendeforskning.
  4. Merete Røthing (Høgskulen på Vestlandet) la fram en forskningside i form av en kvalitativ metasyntese, om vilkår for samarbeidet med pårørende til langtidssyke. Er du interessert i å være med i planleggingsfasen eller oppfølging av dette prosjektet inviteres du til å ta kontakt med merete.rothing@hvl.no


Fra venstre: Tormod Klovning, Merete Røthing, Karen Terese Sulheim Haugstvedt og Una Stenberg

Alle foto: Kristin Lyse, Pårørendesenteret Stavanger