MENY

Veslemøy Guise disputerer om temaet velferdsteknologi 4. mars

Veslemøy Guise disputerer for graden philosophiae doktor ved Universitetet i Stavanger mandag 4. mars. Både disputas og prøveforelesning er åpen for alle interesserte.

Utvikling, testing og evaluering av simuleringsbasert opplæring

Hensikten med studien var å tilrettelegge for nødvendig kompetanseheving ved innføring av ny velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester. Dette ble gjort ved å utvikle, teste og evaluere et simuleringsbasert opplæringsprogram om videobesøk for ansatte i hjemmesykepleien i to norske kommuner. Videobesøk er kliniske samtaler / møter utført i sanntid mellom hjemmeboende pasienter og helsepersonell ved hjelp av et sikkert, audiovisuelt videokommunikasjonssystem.

Tidligere forskning har vist at implementering og bruk av velferdsteknologi i helsevesenet er et komplisert fenomen som kan påvirke kvaliteten på nye tjenester. Kommuner er ofte dårlig forberedt på implementering. En av de største barrierene for vellykket implementering er manglende kompetanse (motivasjon, kunnskap og ferdigheter) hos helsepersonell. Opplæring og kompetanseheving for helsepersonell (og pasienter) er derfor en viktig forutsetning for å lykkes med implementering og vedvarende bruk av velferdsteknologi. Slik opplæring er derimot ofte utilstrekkelig eller utilgjengelig.

Simuleringsbasert opplæring er nyttig

Studien viser at simuleringsbasert opplæring gir nyttig, praksisnær innsikt i nye måter å jobbe på i hjemmesykepleien. Videre viser studien at det å involvere ansatte og ledere i hele utviklingsprosessen (kartlegging, design, utprøving og evaluering) av gitte opplæringstiltak kan være en verdifull måte å forberede både helsepersonell og helsevesenet ellers på de sammensatte systemendringene som vil oppstå som en konsekvens av innføring av nye arbeidsmetoder (og ny teknologi) i komplekse helsesystemer.

Aksjonsforskningsstudie

Dette var en aksjonsforskningsstudie utført i samarbeid med ansatte (klinikere og ledere) i hjemmesykepleien i to norske kommuner. Aksjonsforskning innebærer praksisnær forskning med mål om å skape eller legge til rette for reelle endringer i praksis, og forutsetter tett samarbeid med representanter for det praksisfeltet eller de organisasjonene der den ønskede endringen skal skje. Data ble samlet i følgende ulike faser: Kartleggingsfase – kartlegging av helsepersonells endrede arbeidsforhold og opplæringsbehov knyttet til bruk av videobesøk. Planleggingsfase – design og utvikling av opplæringsprogrammet basert på funn i kartleggingsfasen. Implementering – utprøving av opplæringsprogrammet i de to kommunene som var med i prosjektet. Evaluering – evaluering av opplæringsprogrammets form og innhold. Læring og forbedring: justering og videreutvikling av opplæringsprogrammet basert på evalueringsfunn.

Hva kan forskningsresultatene brukes til?

Studien framhever viktigheten av å tilby hensiktsmessig opplæring for helsepersonell som skal ta i bruk ny teknologi for å kunne jobbe på nye måter i hjemmebaserte tjenester. Studien gir videre en innføring i hvordan involvere opplæringens målgruppe i utvikling, utprøving og evaluering på en meningsfull måte. Studien understøtter også nytten av å bruke et systemperspektiv i implementeringsarbeid, for å påse at nødvendig oppmerksomhet vies hele det komplekse arbeidssystemet som påvirkes av endring.

Kunngjøringen av disputasen kan du se her

Tekst av Veslemøy Guise/Cecilie Haraldseid-Driftland