MENY

Pasientmedvirkning hos eldre

Hvordan medvirker pasienter over 75 år når de skrives inn eller ut av sykehus? Det er tema når Dagrunn Nåden Dyrstad disputerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS 27. oktober 2016.

Doktoravhandlingens mål har vært å utforske eldre pasienters medvirkning i overføringer i forbindelse med sykehusinnleggelse og utskrivelse, samt gjennomføre tverrprofesjonell simulering.

Utskrevet for tidlig

Dagrunn Nåden Dyrstad fant at de eldre pasientene opplevde å få utilstrekkelig informasjon om behandling og pleie og de ble ikke tatt med i avgjørelser. Pasientene opplevde at det var travelt på sykehuset og at de ble utskrevet for tidlig. Pårørende er en ressurs for pasienter og helsepersonell. De utveksler informasjon med helsepersonell, de er en støtte og bidrar til trygghet for pasienten.

Funnene indikerer stort behov for pårørende. Helsepersonell ønsker å involvere den eldre pasienten og gi behandling og pleie med høy kvalitet, men de har ikke tid. Avhandlingen viser at pasientenes medvirkning i beslutninger ikke er rutinemessig implementert, og peker på behov for økt kompetanse hos helsepersonell om pasientmedvirkning i overføringer.

Les også: Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter

Ønsker felles arena

Ansatte fra sykehus og kommune ble undervist om pasientmedvirkning i overføringer gjennom film og gruppearbeid. Deltakerne ble gjort oppmerksom på betydningen av informasjon og involvering av pasienten. Flere deltakere ønsket en fast felles arena for ansatte i sykehuset og kommunen for å bedre kvalitet i overføringer av eldre pasienter. 

Dagrunn Nåden Dyrstad (57) er sykepleier, med mastergrad i helse og sosialfag. Hun er universitetslektor ved Institutt for helsefag ved UiS. Dyrstad er fra Finnøy i Ryfylke.  

Tekst: Benedicte Pentz

Dagrunn Nåden Dyrstad

Eldre pasienter opplever å få utilstrekkelig informasjon om behandling og pleie og blir ikke tatt med på avgjørelser, viser doktorarbeidet til Dagrunn Nåden Dyrstad. (Foto: Asbjørn Jensen)