MENY

Viktige bidrag til billigere brønnplugging

Universitetslektor Fatemeh Moeinikia ved Universitetet i Stavanger foreslår i sin doktoravhandling flere tiltak for å redusere kostnadene ved nedstenging av olje- og gassbrønner på norsk sokkel.

Det høye antallet undervannsbrønner som skal plugges permanent framover gjør at valg av metoder og teknologi vil ha stor betydning for kostnadene.

– Etter 40 år med oljeproduksjon i Norge skal et stort antall brønner stenges og plugges permanent. Disse operasjonene medfører store kostnader både for oljeselskapene og den norske stat og det er behov for alternative løsninger for å redusere disse kostnadene, forteller Fatemeh Moeinikia. 

Hun disputerte10. august 2016 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Rigless P&A (Plug and abandon) Technology Availability and Cost Effectiveness of Rigless P&A Operations»

– Min avhandling omhandler teknologi som kan gjøre plugging av undervannsbrønner mer kostnadseffektiv, for eksempel ved å kombinere riggbaserte teknologier med teknologier uten rigg og bruken av lett brønnintervensjonsfartøy (LWIV), forteller Moeinikia.

Et annet økonomisk aspekt til P&A-operasjoner er hvordan tilrettelegging for P&A kan integreres i brønndesign, som også er omtalt i avhandlingen og de økonomiske vurderingene av når det er optimalt å stenge en brønn.

Må lære av erfaring

– For å vurdere hvor mye som kan spares med de forskjellige teknologiløsninger brukes statistiske metoder som tar hensyn til usikkerhet knyttet til varighet og kostnader ved ulike P&A-operasjoner. Ved hjelp av slike metoder kan man på en bedre måte ta hensyn til uønskede hendelser, lærekurver samt vurdere sammenhenger. Man vil kort sagt kunne få mer realistiske tids- og kostnadsestimater som også viser usikkerheten, sier Moeinikia.

Med utgangspunkt i retningslinjer for både norsk og britisk sokkel foreslår disputanten hvordan man bør strukturere kostnadsestimeringen av et stort antall brønner ved å ta hensyn til at P&A av en brønn kan deles inn i tre faser og ta i bruk ulik teknologi for hver av disse, avhengig av brønnkompleksitet

Usikkerheten kan reduseres

Moeinikias arbeid kan bidra til å introdusere statistiske metoder som gjør det lettere å vurdere kostnadsbesparelser knyttet til å ta i bruk ny teknologi sammenlignet med tradisjonell praksis. Metodikken tar hensyn til usikkerhet og man får et mer realistisk bilde av mulige utfall.

Samtidig gir metodikken mer fleksibilitet med tanke på å analysere resultatene for å komme opp med forbedringsforslag. Metodikken er generell og kan i tillegg brukes til å vurdere besparelser knyttet til endringer i brønndesign og operasjonell praksis.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd, ConocoPhillips, Det norske oljeselskap, Lundin Norway, Statoil, Talisman, Total (Repsol) og Wintershall gjennom DrillWell – Drilling and Well Centre for Improved Recovery.

Hovedveileder for oppgaven var professor Kjell Kåre Fjelde, UiS og medveiledere var professor II Arild Saasen, UiS og dr. Torbjørn Vrålstad, SINTEF.

Professor Bernt Sigve Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, ledet disputasen.

Tekst: Lars Gunnar Dahle
(Article first published 12. Jan 2017)

Fatemeh Moeinikia

Fatemeh Moeinikia arbeid kan bidra til å introdusere statistiske metoder som gjør det lettere å vurdere kostnadsbesparelser.