MENY

Administrasjon og organisering

UiS arbeider målrettet for å styrke vår posisjon som internasjonalt forskningsuniversitet. Slik organiserer vi vår satsinger:

Montasje av bilder fra forskningsituasjoner ved UiS

Forskerutdanning

En betydelig del av forskningen ved UiS foregår som en del av vår forskerutdanning. UiS har  med til sammen over 350 kandidater. Det fins et eget sekretariat for ph.d.-utdanningen.

Programområder for forskning

Hoveddelen av av forskningen ved UiS foregår innenfor definerte programområder for forskning. Dette er tverrfaglige satsingsområder som springer ut av forskermiljøene, men som godkjennes av forskningsutvalget, og dermed får økonomisk støtte, for tre år av gangen.

Dette er noen av kravene for å bli godkjent som programområde:

  • et sammenhengende forskningsprogram
  • tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde
  • en minimums størrelse på gruppen
  • ambisjoner for omfanget av publisert forskning
  • potensial for ekstern finansiering
  • planer for kompetanseutvikling og understøtting av UiS’ prioriteringer for master- og doktorgradsprogrammer 

Per 2017 er 36 faggrupper godkjent som programområder.

Forskningssentre

UiS har organiserte forskningssentre på ulike fagområder etter en konsortiemodell. Et konsortium er sammenslutningen av de samarbeidende deltakerne. Et senter organisert etter konsortiemodellen skal normalt ha styre, styreleder, senterleder, administrativ leder/ansvarlig. Senterleder engasjeres i en tidsbegrenset periode i samråd mellom konsortiedeltakerne.

Konsortieavtalen regulerer organisering og rettigheter og plikter i senterdannelsen. 

Her finner du mer informasjon om forskningssentrene ved UiS.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)

FIA er den sentrale administrative enheten for forskning ved UiS, og ledes av forskningsdirektøren. FIA har sekretariatsansvar for forskningsutvalget og forskningsetisk utvalg. Sentraladministrasjonen for ph.d.-utdanningen ligger også hos FIA.

I avdelingen finnes egne seniorrådgivere/rådgivere som støtter fagmiljøene med søknader og videre oppfølging av EU- og Forskningsrådsprosjekter.

EU-enheten (som ligger inn under FIA) er et samarbeid mellom flere akademiske institusjoner i regionen før økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og Innovasjon (Horisont 2020). EU-enheten rapporterer til en styringsgruppe som består av medlemmer fra UiS, IRIS, HSH, SUS, UNI Research Polytec og Vid vitenskapelige høyskole..

Forskningsadministrativt nettverk (FANE-UiS)

FANE-UiS er et internt nettverk av forskningsadministrativt tilsatte ved de tre fakultetene, museet, forsknings- og innovasjonsavdelingen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen og avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. FIA administrerer nettverket.