MENY

Disputas om å forebygge radikalisering og ekstremisme

I sitt doktorgradsprosjekt studerer Martin M. Sjøen forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i skole og utdanning.

Han forsvarte avhandlingen When counterterrorism enters the curriculum – Exploring risks and practices of the securitisation of education da han disputerte for ph.d.-graden i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS 19. juni 2020.

Skolens rolle i forebygging

Sjøens avhandling undersøker muligheter og utfordringer rundt skolens rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette fokuset søkes besvart gjennom litteraturstudie, dokumentanalyse og dybdeintervju med lærere og sosialarbeidere i et utvalg norske skoler.

Gjennom avhandlingens fire artikler settes det fokus på hvordan forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme bør ta utgangspunkt i en grunnleggende god skole som fokuserer på elevsentrerte og aktive læringsformer, et inkluderende skolemiljø og positive lærer-elev relasjoner.

I møtet mellom lærer og elev

Med andre ord bør forebygging i skolen skje innenfor det som er eksisterende formål og prinsipper i en inkluderende og demokratisk opplæring. Trolig er det i det mellommenneskelige møtet at lærere har størst potensial til å hindre at elever beveger seg mot voldelig ekstremisme.

På en annen side så problematiseres det i avhandlingen at forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme representerer en sikkerhetsdoktrine som ikke helt uproblematisk kan overføres til opplæringssektoren. Slik retter Sjøen et kritisk søkelys på hvordan forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme kan medføre en endring i pedagogisk praksis ved at ansvaret med å forhindre fremtidige terrorister vil kunne gå på bekostning av overordnede formål, verdier og prinsipper i opplæringen.

Om kandidaten

Martin M. Sjøen (38) er lektor ved Høgskolen på Vestlandet og er bosatt på Stord.

Martin M. Sjøen

Martin M. Sjøen