MENY

Disputas om antiterrortiltak

Antiterrortiltak i Norge er ikke begrunnet ut fra risikovurderinger. Det viser doktorgradsavhandlingen til Sissel Haugdal Jore ved Universitetet i Stavanger.

Jore stiller spørsmålstegn ved bakgrunnen for implementering av antiterrortiltak i Norge etter terrorangrepene i USA 11. september 2001. Hun har undersøkt hvordan terrortrusselen har blitt kommunisert i det norske samfunnet i perioden 1993-2007, og hvorvidt endringene i terrorforståelsen har bidratt til å legitimere antiterrortiltak.

Ikke risikobasert styring
- Analysene viser at antiterrortiltak i Norge ikke er begrunnet ut fra risikovurderinger, men ut fra argumenter som internasjonale forpliktelser, solidaritet, moralske forpliktelser og føre-var-tenkning, sier Jore.

Jore har spesielt undersøkt anvendelsen av risikobasert styring som prinsipp i terrorbekjempelsen. Datagrunnlaget er hentet fra fire samfunnsområder: Terrorisme-forskning, myndighetsdokumenter, artikler i media og data fra luftfartsindustrien.

Forståelsen drastisk endret
Avhandlingen konkluderer med at den norske forståelsen av fenomenet terrorisme har endret seg drastisk, men at den norske terrordiskursen ikke er ensartet. Den består av to ulike forståelsesrammer for hva terrorisme er og hvordan trusselen bør bekjempes, der kun den ene tar hensyn til risikobaserte vurderinger.

- Denne innsikten er et viktig bidrag til den norske samfunnsdebatten etter 22. juli-angrepene, siden avhandlingen gir rammer for ulike forståelser av terrortrusselen og holdninger til antiterrortiltak i Norge, sier Jore.

Del av forskningstungt miljø
Sissel Haugdal Jore (37) fra Stavanger er en del av det tverrfaglige og forskningstunge miljøet ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger. Doktorgradsarbeidet hennes ble veiledet av professor Ove Njå, med Tore Bjørgo fra Politihøgskolen som medveileder.

Disputasen fant sted på UiS 26. november 2012. Jore har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra samme universitet i 2006.