MENY

Svekket tilbud til sårbare brukere

Fredag 23. januar disputerer Thonette Myking for graden dr.philos ved Universitetet i Stavanger. Hun har gjort en standpunktfeministisk studie i utøvelser av sosionomfaglig arbeid på sosialkontor og i NAV.

I sitt doktorgradsarbeid har Thonette Myking gjort en kvalitativ og standpunktfeministisk studie hvor hun tar for seg det profesjonelle, sosionomfaglige arbeidet på tidligere sosialkontor og i NAV.

I studien argumenterer hun for at samordningen av de ulike etatene og arbeidslinjens felles implementering har svekket tilbudet til de mest sårbare av brukerne.

Den kompetansen som tidligere var utviklet på sosialkontor, må derfor på nytt løftes fram.

Får ikke tilstrekkelig hjelp
Som en del av studien har hun gjennomført deltakende observasjon, intervjuer og feltsamtaler både med brukere av NAV og offentlig ansatte.

Forskningen viser at brukere som over tid ikke får tilgang til lønnet arbeid, opplever at de ikke i tilstrekkelig grad får bistand med andre sosiale vansker de sliter med. Mange brukere trekker seg derfor ut av NAV-systemet.

På den andre siden påpeker offentlig ansatte at de prøver å melde fra oppover i systemene, men at de i liten grad blir hørt.

Økende fattigdom
Det profesjonelle, sosionomfaglige arbeidet har historisk sett vært utviklet for å ta i vare de mest sårbare i samfunnet. Dersom dette siste sikkerhetsnettet nå svikter, vil konsekvensene være en forsterket fattigdomsutvikling i befolkningen. 

Studien tydeliggjør at offentlig sektor og det mulighetsrommet offentlig ansatte har til å utøve et profesjonelt arbeid er av avgjørende betydning for både brukerne og samfunnet som helhet.

Samtidig peker studien på at også utdanningsinstitusjonene må ta sitt ansvar for å utdanne profesjonelle utøvere som håndterer de utfordringene brukerne i NAV møter.

Tittel på avhandlingen er «Mellom ivaretakelsesarbeid og ytelsesarbeid. En standpunktfeministisk studie i utøvelser av sosionomfaglig arbeid på sosialkontor og i NAV». Torsdag 22. januar holder Myking to prøveforelesninger. Selve disputasen er fredag 23. januar.

Thonette Myking bor i Stavanger. Hun er utdannet sosionom og sosialantropolog og er ansatt ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

Les mer om disputasen

Thonette Myking

DISPUTERER: Thonette Myking har forsket på utøvelsen av sosialfaglig arbeid på sosialkontor og i NAV.