MENY

Hard fysisk aktivitet gjør det lettere å leve med uforklarte brystsmerter

Hvordan er det å leve med uforklarte brystsmerter? Det har Ingrid Ølfarnes Røysland forsket på.

Røysland forsvarte sin avhandling Living with unexplained chest pain. Experiences of information needs and physical activities, da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 4. mars 2020.

Eksistensiell usikkerhet

Avhandlingen viser at for mennesker som lever med uforklarte brystsmerter, innebærer det et liv i eksistensiell usikkerhet. Hvordan man selv opplever kroppens symptomer, påvirker sterkt personens helsesituasjon. Sårbarhet og yteevne balanseres i daglige aktiviteter. Men ved å være fysisk aktive og delta i høyintensitets-treningsprogram for personer med uforklarte brystsmerter, opplever flere at de mestrer symptomene og får en lettere hverdag med bedre helse og trivsel.

Ikke fått nok oppmerksomhet 

Røyslands forskning bidrar til innsikt og forståelse for en gruppe som det er lite oppmerksomhet rundt. Hvordan disse pasientene opplever sitt dagligliv er av vesentlig betydning for sykepleie- og helsevitenskap. Funnene kan brukes til videre forskning på hvordan det oppleves å leve med uforklarte brystsmerter, og dessuten identifisere helseutfordringer som ikke alltid er gitt nok oppmerksomhet.

Videre kan funnene brukes til å utvikle verktøy som på et tidlig stadium kan hjelpe pasientene til å oppnå god helse og trivsel i dagliglivet. Denne kunnskapen kan også være relevant for andre pasientgrupper med uforklarte symptomer på sykdom. Avhandlingen gir ett viktig kunnskapsbidrag til sykepleie- og helsevitenskap.

Livsverdensperspektiv

Røysland har blant annet intervjuet 16 kvinner og 11 menn, samt benyttet dagbøker til 12 personer. Informantene er rekruttert via kardiologiske poliklinikker. Perspektivet i avhandlingen er et såkalt livsverdensperspektiv, som betegner den konkrete levde verden som hver av oss lever i.

Ingrid Ølfarnes Røysland (59) er utdannet psykiatrisk sykepleier, med hovedfag i helsevitenskap. Hun er ansatt ved UiS og er bosatt i Bjerkreim.

Ingrid Ølfarnes Røysland

Ingrid Ølfarnes Røyslands forskning bidrar til innsikt og forståelse for en gruppe som det er lite oppmerksomhet rundt.