MENY

Sykehjemsansattes holdning til pasientsikkerhet

Kathrine Cappelen disputerte ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiS 22. februar 2019. Hun har forsket på pasientsikkerhetskulturen på sykehjem.

De ansatte i et utvalg norske sykehjem skåret høyt på flere viktige områder knyttet til pasientsikkerhetskultur. Det gjelder blant annet tillit til nærmeste leder og tilbakemeldinger på uønskede hendelser.

Bemanning og opplæring skåret imidlertid lavt. De ansattes oppfatninger av pasientsikkerhetskultur var stabil over tid.

I arbeidet med å kartlegge de ansattes oppfatning av sikkerhetskulturen ved sykehjemmene de jobber på, brukte Cappelen spørreskjemaet «Nursing home survey on patient safety culture». Skjemaet er utviklet i USA, og Cappelen har oversatt det til norsk og testet det ut på norske sykehjem.

Den første målingen i 2013 omfattet ansatte i 12 sykehjem. Ni av disse sykehjemmene ble fulgt opp og målt på nytt i 2015. Resultatene av målingene er beskrevet i til sammen tre publiserte artikler.

Bidrar til økt bevissthet

I perioden mellom de to målingene ble det satt i verk tiltak for å bedre pasientsikkerheten og opplæringen ved det enkelte sykehjem. Dette hadde ifølge Cappelen en positiv virkning på pasientsikkerhetskulturen.

Slike målinger kan gi verdifull informasjon om hvordan ansatte som arbeider i førstelinjen oppfatter pasientsikkerhetskulturen på sin arbeidsplass. Gjennom å diskutere resultatene er det mulig å identifisere områder med behov for forbedringer. Diskusjon om og bruk av resultatene kan videre bidra til økt bevissthet om pasientsikkerhet og forankring av tiltak. Ved å gjenta målingene er det mulig å evaluere tiltak og utvikling over tid.

Cappelen anbefaler at spørreskjemaet hun benyttet i undersøkelsen tas i bruk i norsk sykehjemskontekst.

Norsk Sykepleierforbund har bidratt med økonomisk støtte til deler av prosjektet.

Kathrine Cappelen er utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som universitetslektor på institutt for sykepleie og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, med tilknytning til Senter for omsorgsforskning - sør. Hun bor på Høvik i Bærum.

Kathrine Cappelen disputerer 22. februar.

Kathrine Cappelen disputerer 22. februar.