MENY

PROFRES-staben

 • Stein Erik Ohna

  Stein Erik Ohna

  Stein Erik Ohna er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora. Han underviser og veileder studenter ved master og doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap. Forskningen fokuserer pedagogiske analyser og strategier for håndtering av ulike typer mangfold blant elever i et inkluderingsperspektiv på alle nivåer i utdanningssystemet. Han har deltatt i flere internasjonale skoleutviklingsprosjekt. I perioden 2007-11 var han leder for phd-programmet i spesialpedagogikk ved UiS.

 • Aud Johannessen

  Aud Johannessen

  Aud Johannessen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og ansatt på forskerskolen PROFRES. Hun har en doktorgrad (2012) i Universal Design med tittelen: Dementia and Public Health- with focus on access to society, fra Nordic School of Public Health (NHV), Gøteborg. Johannessens forskningsinteresser er personer med demens og deres familie medlemmer, med et spesielt fokus på yngre personer med demens. Andre forskningsområder er alderspsykiatri med fokus på rus problematikk, samt helsetjenester til eldre generelt. Johannessen har over 100 vitenskapelige publikasjoner, i samarbeid med norske, danske, svenske og brasilianske kolleger innen hennes forskningsområder. Johannessen er medredaktør for den norske antologien Døden i livet, Cappelen Damm Akademiske, samt medforfatter i en rekke bøker publisert av Forlaget Aldring og Helse.

  Nasjonale nettverk:

  Johannessen er medlem av disse forskergruppene ved USN

  • Forskningsgruppen for tekst i kultur og utdanning
  • Senter for kvinne-, familie- og barns helse
  • Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø

  Skandinaviske nettverk:

  • Nordic Health promotion Research Network (NHPRN) https://nhprn.com/

  Europeisk nettverk:

  Ph.d.-veiledning:

  Linda Gjøra. Prevalens og diagnostisering av demens i Trøndelag, Universitetet i Oslo, (biveileder)

   

 • Åshild Slettebø

  Professor Åshild Slettebø

  Åshild Slettebø is Registered Nurse and Professor in Health Sciences at Faculty for Health and Sport Sciences, University of Agder, Norway. She is member of the workgroup of the Norwegian Research School in Professional Studies (PROFRES).

  She holds a PhD in nursing science from University of Oslo and has experience from PhD-supervision. Her main research interests are clinical research within nursing ethics including dignity research and research on ethics in the community health care services, research ethic and rehabilitation. In addition, she has research focus on educational research with a focus on simulation and different approaches to teaching and learning. Her main methodological competence is within qualitative methods. She is leader of the research group ‘Healthcare services: Ethics and quality’ and leader for the PhD-program at Faculty of Health and Sport Sciences at University of Agder. Slettebø is member of the research networks Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (STTI) and Nordic College of Caring Sciences (NCCS).

 • Åse Vagli

  Åse Vagli

  Åse Vagli is an Associate Professor in Sociology, Social Science Departement, University of Stavanger, Norway. She is a member of the scientific staff of  PROFRES, and editor in Chief  of Journal of comparative Social Work https://journals.uis.no/index.php/JCSW/about  

  Vagli is currently (2019) co-supervisor for Raquel Herrero at Bergen University and Supervisning Master and Bachelor Students at Stavanger University, Department for Social Studies.

  Åse Vagli is a member of the following research networks:

  Network for  Welfare Research at the University of Stavanger.

   Network for Gender Studies at the University of Stavanger https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/

  The Multi Dispilinary Child Welfare Research Group  https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-forsker-pa/helse-medisin-og-velferd/barnevern/

 • Terese Bondas

  Terese Bondas

  Terese Bondas, Professor, PhD, LicHSc, MNSc, PHN, RN

  Member of the workgroup of the Norwegian Research School in Professional Studies (PROFRES).

  Terese Bondas is a Professor of Health Sciences at University of Stavanger, Norway (www.uis.no) and Adjunct Professor (Methods in Health Care Research) at University of Eastern Finland. She has her PhD education from Åbo Akademi University, Finland in Caring Sciences, Health Care Administration and Pedagogy. Terese has an overarching interest to develop and apply different qualitative methodological approaches, such as qualitative content analysis, action research, ethnography and phenomenology in her research. She has developed meta-synthesis as an approach that generates theory based on doing research on qualitative research. Terese has initialized and leads the interdisciplinary research network ‘Childbearing - the qualitative international research network’ (www.uis.no/bfin) that now connects more than 100 researchers and doctoral students since its start in 2002.

  Areas of special research interest:

  1) Development and critique of qualitative methods in theoretical and evidence-based development of practice and meta-synthesis

  2)   Professional practices in nursing, teaching and leadership

  3)   Childbearing – perspectives of families, health care professionals and doulas

  She is the author of more than one hundred publications in several languages. Terese has planned and provides doctoral and post doc education and mentorship, and has supervised doctoral students in different disciplines in several countries.

 • Reidun Follesø

  Reidun Follesø

  Reidun Follesø er professor i barnevern ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder (UiA) og professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har sin doktorgrad i sosialt arbeid fra NTNU. Hennes to sentrale forskningsområder er barnevern og ungdomsforskning.

  Follesø leder det nordiske forskernettverket Unge, tilhørighet og utenforskap (http://ungforsk.org/) og er blant annet medredaktør for nettverkets antologi Unge, udenforskab og social forandring. Nordiske Perspektiver utgitt på Frydenlund Academic.

  Ph.d.-veiledning:

  Kamlongera Alinane Priscilla: How much of her story is told by history? A look at the Malawian and South-African elementory school history syllabus. (Hovedveileder)

  Carina Fjelldal-Soelberg: Kroppskadingens kompleksitet - en sosiologisk studie av personer som skader egen kropp. (Biveileder)

  Ernest Pemba: Negotiations and Coping with Differentiation: Somali Muslim Young Adults Experiencing and Perceiving Life Satisfaction (Hovedveileder)

  Aud Keila Bendiksen Kjær: Flerstemt kunnskaping – Når juss, psykologi og sosialt arbeid møtes - i barnevernsarbeidet. En studie av meldingsavklaring og undersøkelser- i et tverrprofesjonelt perspektiv (Medveileder)

  Ragnhild Hermansen Mathisen: I spenningen mellom grensedragning og samarbeid. En diskursanalytisk studie av samarbeidet mellom   sosialarbeidere og lærere (Hovedveileder)

 • James McGuirk

  James McGuirk

  James McGuirk er professor i filosofi og tidligere leder ved Senter for praktisk kunnskap, Nord universitet. Han har ph.d. i filosofi fra Katholieke Universiteit Leuven, Belgia fra 2004. Han har tidligere vært gjesteprofessor ved Södertörns Högskola i Stockholm, og University of Queensland, Australia. McGuirks ulike forskningsprosjekter vokser ute av en hovedsatsing på forskning på praktisk kunnskap. Han har publiserte vitenskapelige artikler og kapitler om sentrale temaer som vaner, improvisasjon og kroppsliggjort kunnskap, samt også utdanning og kritisk tenkning og filosofiens rolle i praksisforskning. Han er forfatter av Eros, Otherness, Tyranny (Bautz, 2017) og medredaktør av boka Praktisk kunnskap som profesjonsforskning (Fagbokforlaget, 2015).

  Nettverk:

  McGuirk er leder av forskergruppen Den praktiske kunnskapens teori ved Nord universitet. Han er også medlem av forskergruppen Phenomenology and Bodies of Knowledge ved Universitetet i Tromsø. Han er medlem av flere internasjonale forskningsassosiasjoner, inkludert Nordic Society for Phenomenology (NoSP) og Network for Phenomenological Research (NfPR).

  Ph.d. veiledning:

  • Kitt Austgård (UiT, 2012. Completed). Veileder
  • Ingjerd Gåre Kymre (Nord, 2015. Completed). Veileder
  • Even Næss (Nord, 2020. Under completion). Veileder.
  • Lise Jaastad (Nord, 2020. Under completion). Medveileder
  • Camilla Sandrud (Nord. Early stage). Veileder
  • Andreas Lieng Veimo (Nord. Early stage). Medveileder

 • Solfrid Bratland-Sanda

  Solfrid Bratland-Sanda

  Solfrid Bratland-Sanda er professor ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og hun er med i staben i forskerkolen PROFRES. Hun har en doktorgrad i idrettsvitenskap (2010) fra Norges idrettshøgskole. Bratland-Sandas forskningsinteresser er fysisk aktivitet og helse gjennom livsløpet, med spesielt fokus på ungdom, voksne og kliniske populasjoner. Hennes studier foregår i hovedsak knyttet til kontekstene skole/utdanning, behandling og treningssenter. Bratland-Sanda har spesielt jobbet med fysisk aktivitet, trening og spiseforstyrrelser, og hun har utviklet studier i tett samarbeid med praksisfeltet og relevante målgrupper. Hun har ledet en rekke forskningsprosjekter, har over 30 publikasjoner i internasjonale tidsskrift, og hun var nylig medredaktør og bidragsyter spesialnummeret «Sport and outdoor life in the Nordic world» (2019).

  Nettverk:

  Bratland-Sanda er leder for forskergruppen Health and Exercise in a Lifecourse Perspective (HELP) ved USN, og leder for Nordic Eating Disorder Society special interest group in eating disorders, sports and exercise.

  Ph.d.-veiledning:

  Christine Sundgot-Borgen (Norges idrettshøgskole): The Healthy Body Image intervention. (Hovedveileder)

  Lise Trangsrud (Universitetet i Sørøst-Norge): Friluftsliv in recovery of eating disorders. (biveileder)

  Sabrina Krogh Schmidt (Universitetet i Sørøst-Norge): Fysisk aktivitet I fag og psykososial helse blant ungdomsskoleelever – Liv og røre i Telemark. (Hovedveileder)

  (kandidat under rekruttering, Universitetet i Sørøst-Norge): Physically active lessons – a comparative study between Norway and Estonia. (Hovedveileder)

 • Aslaug Kristiansen

  Aslaug Kristiansen

  Aslaug Kristiansen er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Den er kalt: Tillit og tillitsrelasjoner i en undervisningssammenheng. Med utgangspunkt i tekster av Martin Buber, Knud E. Løgstrup, Niklas Luhmann og Anthony Giddens (2003).

  Hennes forskningsinteresser er etikk, dialog, demokrati, læreres arbeid og pedagogisk filosofi. Kristiansen er leder av forskningsgruppen: Profesjoner og profesjonelle i samarbeid og medlem i styret i Pronett (Profesjonsrettet forskning) ved Universitetet i Agder.  Hun er også en av koordinatorene for satsingsområdet «Demokratisk mobilisering» ved Institutt for pedagogikk.

  For tiden er hun involvert i forskningsprosjekter rettet mot lærerkvalifikasjoner og da i særlig grad det som handler om verdi – og holdningsutvikling. I tillegg prosjekter som setter søkelys på klassemiljøet og lærers undervisning når det gjelder å forhindre utvikling av rasistisk, antisemittisk og polariserende tankegods.

  Ph.d.-veiledning

  Mareike Brehmer Preventing adolescents from political and religious radicalization through dialogue-based programmes inn school. (Hovedveileder).

  Maria-Sofia Kristina Brännvall Resistance creates relations. On teachers work in rural districts (Working title). (Hovedveileder).

  Lene Cherize H. Sirevåg: How does school master the practice ol listening? Children’s participation in the context of the educational encounter in primary school. (Working title). (Bi-veileder).

 • Birgitta Haga Gripsrud

  Birgitta Haga Gripsrud

  Birgitta Haga Gripsrud er førsteamanuensis ved Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS), og leder av forskerskolen PROFRES. Hun har en doktorgrad (2006) i Cultural Studies fra University of Leeds, Storbritannia. Gripsruds forskningsinteresser er psykososiale forbindelser mellom erfaring, samfunn og kultur, med fokus på kjønn og kropp, kreft, aldring og død. Andre interesser er psykososiale vilkår for profesjonelt relasjonsarbeid i velferdsstaten. Gripsrud har, sammen med norske, danske og britiske kolleger innen Psychosocial Studies, vært med å utvikle og utprøve «visuell matrise» – en assosiativ, gruppebasert metode for datainnsamling på tema som er vanskelige å sette ord på. Gripsrud er medredaktør for den nye norske antologien Alt som lever, må dø. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt (Scandinavian Academic Press, 2019).

  Nettverk:

  Gripsrud er medlem av forskergruppen Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker (UiS), Forskningsgruppe for brystkreft (Stavanger universitetssjukehus), det nordiske forskernettverket Døden: Relasjoner, Emosjoner og Kultur (DERK), The International Research Group for Psycho-Societal Analysis, og The Association for Psychosocial Studies.

  Ph.d.-veiledning:

  Hanna Baardsen. Between Health Policy and Care Practice in the Cancer Patient Pathway: A Psychosocial Study of Patients’ Biographical Narratives. (hovedveileder)

  Anne Kristine Ådland. En etnografisk feltstudie av hvordan helsepersonell i multikulturelle arbeidsfellesskap håndterer møtet med døden i sykehjem. (biveileder)

  (kandidat under rekruttering). Omsorgsetikk i teknologi-mediert praksis: selvforståelse og ideal blant leger. (biveileder)