MENY

Mangfold av kunnskap og innovasjon

Silje Haus-Reve har forsket på hvordan innovative bedrifter og arbeidstakere blir påvirket av det mangfoldet av kunnskap som finnes i omgivelsene deres. Hun disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 10. september 2019.

Bedrifter som er nyskapende og innovative, benytter seg av ulike typer kunnskap. Økende konkurranse og hurtige teknologiske endringer gjør at bedrifter blir stadig mer presset til å søke etter ny og relevant kunnskap. Kombinasjonen av vitenskapelig kunnskap og mer erfaringsbasert, taus kunnskap blir ofte sett som det ideelle for innovasjon.

Haus-Reve har imidlertid funnet at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Ikke alle innovative bedrifter trenger å bli eksponert for et mangfold av kunnskap og ikke alle har kapasitet til å håndtere et mangfold av svært ulike typer kunnskap.

Mangfoldige regioner virker positivt

Også arbeidstakere har tilgang til et større mangfold av kunnskap på jobben eller i regionen der de bor. Forskning fra USA viser at eksponering for mangfold av kunnskap gir fordeler i form av økt produktivitet for arbeidstakere som arbeider i mangfoldige bedrifter eller regioner. I denne avhandlingen finner Haus-Reve den samme positive sammenhengen i Norge: Å jobbe og bo i mer mangfoldige regioner virker positivt på arbeidstakernes produktivitet.

Utfordrer gjeldende politiske tiltak

Resultatene fra avhandlingen utfordrer flere av de gjeldende politiske tiltakene som er rettet mot å fremme innovasjon i bedrifter, samtidig som resultatene bidrar til å øke forståelse mellom kontekstuelle faktorer og effekten av mangfold. Doktorgraden har tittelen "Exposure to diverse knowledge as driver for innovation and productivity".

Silje Haus-Reve er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og er ansatt som forsker i NORCE. Hun er oppvokst i Farsund og bosatt i Sandnes.

Tekst: Benedicte Pentz

Silje Haus-Reve

Ikke alle innovative bedrifter trenger å bli eksponert for et mangfold av kunnskap, viser Silje Haus-Reves forskning.