MENY

Forskerskole i radikal tverrfaglighet

Forskerskole i radikal tverrfaglighet undersøker eksistensmoduser, ulikheter og materialiteter ut fra tidsperspektiver.

Forskerskolen ITEM er utformet som et tverr-institusjonelt samarbeid mellom Senter for kjønnsstudier  og Arkeologisk museum. Forskerskolen undersøker eksistensmoduser, ulikheter og materialiteter ut fra tidsperspektiver.

I vår tid preget av økologiske og politiske kriser er det presserende med vitenskapelige undersøkelser av historier fra fortid, nåtid og fremtid som handler om menneskeliv, relasjoner mellom arter, miljøer, teknologier og gjenstander, for å nevne noen. På denne måten vil ITEM undersøke epistemologiske og ontologiske spørsmål fra et radikalt tverrfaglig perspektiv.

På tvers av disipliner

ITEM drar veksler på kunnskapsbaser, metoder og empirisk materiale på tvers av disipliner som arkeologi, kjønns- og seksualitetsstudier, antropologi, kulturstudier, miljøhistorie, konservering, geologi og migrasjonsstudier.

ITEM tilbyr kurs og veiledning som er dedikert til tverrfaglig kunnskapsproduksjon og kritisk tenkning rundt tema som liv/død, ulikhet, bærekraft, menneske-miljø interaksjoner, kropper, identiteter, det posthumane, teknologier, migrasjon, slektskap, (de)kolonialisering, undertrykkelse, rasisme, motstand, velferd og politikk.

ITEM er både en forsknings- og læringsplattform for ph.d.-kandidater og et strukturert fellesskap for eksplorativ forskning ved Universitetet i Stavanger. Målsettingen til ITEM er å etablere seg som en innovativ og bærekraftig forskerskole for neste generasjons forskere. Vi sikter mot å være førende i forskerutdannelsen nasjonalt og internasjonalt og å fremme samarbeid gjennom mobilitet og internasjonalisering for ph.d.-kandidater og fakultetsmedlemmer som er medlemmer av ITEM.

Kritisk grunnforskning

Sentralt i ITEM’s tilnærming til doktorgradsutdannelsen er å tilby ph.d.-kandidater en arena for kritisk grunnforskning som er dedikert til etiske refleksjoner, en «bottom-up» tilnærming og deltakelse basert på samarbeid. ITEM vil aktivt tilrettelegge for at ph.d.-kandidater blir integrert i fakultetets aktiviteter for å fremme kunnskapsbasen og oppmuntre til kreativitet og samhold på tvers av fagmiljøer. Ved å inkludere ph.d.-kandidater i et forskningsmiljø basert på samarbeid så vil ITEM legge til rette for, og skape kunnskapsproduksjon på tvers av fag- og institutt-grenser, og sikre høy kvalitet også ved samarbeid med ekstern ekspertise. Det er forventet at ph.d.-kandidater tar aktivt del i, og er med på å organisere, forskningsaktiviteter.

ITEM tilbyr robuste ph.d.-kurs som adresserer vital teoretisk og metodologisk kunnskap så vel som et mangfold av nye retninger i den internasjonale forskningsfronten. Et hovedpunkt for ITEM er å legge til rette for rom og fora for samarbeid, utveksling og diskusjon. Skolen vil stadig strebe etter å oppnå et godt psykososialt arbeidsklima for alle som del av et motstandsdyktig forskningsmiljø.

ITEM samarbeider med den nasjonale forskningsskolen for kjønnsstudier (The National Research School for Gender Studies) og den internasjonale ph.d.-skolen i arkeologi, Dialogues with the past.

Kurs og emner

PHD801 Advanced topics in archaeological theory and methods
Kurskoordinator: Kristin Armstrong Oma
Studiepoeng: 5 ECTS

PHD802 Interdisciplinery research designs in environmental archaeology
Kurskoordinator: Erik Daniel Fredh
Studiepoeng: 5 ECTS

Flere kurs og workshops er under utarbeidelse.

Her får du en oversikt over felles ph.d.-kurs ved UiS