MENY

Religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet

Hvordan arbeider religions- og livssynslærere med elevmangfoldet i skolen og hvilken profesjonskunnskap utvikler de? Øystein Lund Johannessen disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap om dette 17. desember.

Lund Johannessen undersøker i avhandlingen «Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet»  hvordan kulturkompetanse er nyttig og viktig for lærerne i møte med religions- og livssynsmangfoldet.

Han har også undersøkt om de etablerte oppfatningene av kulturkompetanse innenfor pedagogikk og fagdidaktikk er relevante i religions- og livssynsundervisningen.

Bakteppet for avhandlingen er den samfunnsmessige pluraliteten som følger av modernisering og globalisering og som påvirker kommunikasjon og samhandling på de fleste livsområder.

Den offentlige skolen
Ikke minst møter religions- og livssynslærere i den offentlig skolen nye undervisningsbetingelser som følge av pluraliseringen.

Lund Johannessen har funnet at lokalkunnskap sammen med det å dele kunnskap om personlige erfaringer på området med elevene, er viktig i lærernes praksis og praksisforståelse.

Han viser i avhandlingen hvordan ulike sider ved lærernes fagkunnskap kan gi grunnlag for å arbeide med og verdsette forskjeller mellom elevene.

Fremmer inkludering
Lærerne lar det språklige, etniske og religiøse inngå i en større helhet, der forskjeller mellom elevene på mange plan inngår.

– Dette er viktig kunnskap for å fremme inkludering og hindre ekskludering, understreker forskeren.

Utvidet mangfoldsbevissthet
Lærerne er også opptatt av samholdet i læringsfellesskapet og av alle elevenes inkludering, bidrag og læring.

– Analysene av religions- og livssynslærernes praksis og praksisteori viser hvordan deres arbeid med elevmangfoldet kjennetegnes av en utvidet mangfoldsbevissthet, påpeker han.

Forskeren understreker at forståelsen og praksisen blant lærerne i studien sprenger rammene for det som vanligvis menes med kulturkompetanse, siden arbeidet deres peker mot en utvidet og mer helhetlig forståelse av elevmangfoldet.

Feltstudie
Forskningsarbeidet er en pedagogisk-etnografisk feltstudie som omfatter en intervjuundersøkelse, et feltarbeid ved en ungdomsskole og et lengre aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med religions- og livssynslærere i barne- og ungdomsskoler i Rogaland.

I fire artikler undersøkes selve undervisningssituasjonen der læreres kunnskap om elevenes innbyrdes forskjellighet kommer til anvendelse samtidig og sammenvevd.

Utfordrer
Studien bidrar til å begrepsfeste og synliggjøre en faglig bevissthet og undervisningspraksis blant lærerne som rommer mer komplekse forståelser enn det som har kommet til uttrykk i det offentlige ordskiftet om religions- og livssynsfaget.

Disse perspektivene utfordrer også den etablerte fagkunnskapen innenfor religionsdidaktikken.

Øystein Lund Johannessen er fra Tananger i Sola kommune. Han er cand.polit. med hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen i 1988. Han arbeider som seniorforsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon

Tekst: Elin Nyberg

Øystein Lund Johannessen

Øystein Lund Johannessen disputerer 17. desember