MENY

Veiledning til søknad

Søknad om opptak til doktorgradsprogram ved Universitet i Stavanger skrives på det fastsatte søknadsskjemaet og sendes til det sentrale forskerutdanningssekretariatet. Fullstendige søknader behandles av doktorgradsutvalget ved det aktuelle fakultet.

Person-opplysninger
Fyll ut aktuelle felt.

Ph.d.-program det søkes opptak på
Oppgi navn på doktorgradsprogram og fakultet hvor du ønsker opptak.

Faglig bakgrunn
Navn på grad som utgjør godkjent grunnlag for opptak på doktorgradsprogram (attesterte kopier av godkjent dokumentasjon for graden skal legges ved).

Planer for doktorgrads-studiet
Denne delen av søknaden bør utarbeides i samarbeid med en veileder fra det aktuelle fagmiljøet ved UiS. Dersom søker ikke allerede er i kontakt med en potensiell veileder skal han/hun fylle ut der hvor mulig, men ferdigstille de resterende punkt når veileder er oppnevnt. Søknaden realitetsbehandles først når veileder er oppnevnt og har signert den fullstendige søknaden.

Studiet planlegges påbegynt:
Oppgi startdato for finansieringsperiode.

Studiet planlegges avsluttet:
Oppgi dato for beregnet slutt. Beregnet slutt = normert tid + eventuelle utsettelser/forsinkelser (for eksempel p.g.a. arbeidsplikt, at søker kun kan jobber med avhandlingen deltid, utenlandsopphold utover de som inngår i arbeidet med doktorgraden, etc.).

Avhandlingens arbeidstittel
Oppgi foreløpig tittel på avhandling.

Beskrivelse av forskningsoppgaven
Søker må både skrive en kort populærvitenskapelig beskrivelse av forskningsprosjektet som skal brukes i informasjonsøyemed av UiS og en fullstendig prosjektbeskrivelse som utgjør grunnlag for vurdering av opptak. Denne beskrivelsen skal normalt utarbeides i samarbeid med hovedveileder og gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. Ved søknad kan kandidaten levere skisse til prosjektbeskrivelse, men det skal da normalt utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse innen seks måneder etter opptak.

Opplæringsdelen
Doktorgradsstudiet ved Universitet i Stavanger omfatter en opplæringsdel på 30-45 studiepoeng. I opplæringsdelen inngår vitenskapsteori, etikk, forskningsmetode og tematiske emner som støtter opp om avhandlingstemaet. Noen av emnene er obligatoriske og andre valgfrie. Dette varierer fra program til program (se opplæringsdel under det aktuelle programmet). Opplæringsdelen bør diskuteres med veileder, før den fastsettes.

Plan for faglig formidling
Søker kan selv foreslå plan for faglig formidling, men endelig plan bør settes opp i samarbeid med veileder.

Utenlandsopphold
Normalt skal doktorgradskandidater ved UiS tilbringe minst tre måneder av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Retten til utenlandsopphold er forskriftsfestet ved UiS, og universitetet har en egen stipendordning for mobilitet. Søker kan selv foreslå ønskede utenlandsopphold, men all mobilitet skal godkjennes av veileder.

Veiledere
Søker skal komme med forslag til hoved- og biveileder eller redegjør for avtaler gjort med potensielle veiledere.

Arbeidssted
Gjør rede for hvor søker eventuelt vil ha sin daglige arbeidsplass under studieperioden.

Finansieringsplan
Søker må gjøre rede for finansiering i hele perioden. Finansieringskilde er den som utsteder stipend, utbetaler lønn eller finansierer forskningstid. Dokumentasjon på finansiering må legges ved.

Større forskningsprosjekt
Navngi forskningsprosjektet dersom arbeidet med doktorgraden inngår i et større forskningsprosjekt.

Immaterialrettslige restriksjoner
Gjør rede for eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

Vedleggsliste
Alle vedlegg må foreligge for at søknaden skal bli behandlet.

Signaturer
Søknaden skal undertegnes av hovedveileder. Dersom veiledningsforhold er avklart forut for søknadsprosessen undertegnes søknaden før den sendes inn, dersom veiledningsforhold ikke er avklart forut for søknadsprosessen skal hovedveileder signere den endelige søknaden før denne behandles i doktorgradsutvalget. Vedkommende institutt (og eventuell annen arbeidsplass) skal attestere at arbeidsplass og eventuell annen infrastruktur kan stilles til disposisjon.

Dersom søknaden fører til opptak mottar kandidaten opptaksbrev, forskriftene for ph.d.-studiet og avtale om opptak til forskerutdanningen. Avtalene A, B og eventuelt C fylles ut og sendes tilbake til doktorgradsutvalget.