MENY

Disputas

Disputasen er ph.d.-kandidatens forsvar av avhandlingen. Det er fakultetet som er ansvarlig for organiseringen av disputasen.

Bedømmelseskomiteens administrator og fakultetets administrative ph.d.-koordinator skal på forhånd bli enige om ansvars- og arbeidsfordelingen seg imellom. Bedømmelseskomiteens administrator avtaler normalt aktuelle tidspunkt/datoer for disputasen med resten av komiteen og han/hun er ansvarlig for kontakten med komitémedlemmene, mens ph.d.-administrasjonen er ansvarlig for å koordinere disputasdato med ph.d.-kandidaten, veiledere, dekan og enhetsleder(e), samt for praktisk tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av disputasen. Det er som regel et nært samarbeid mellom ph.d.-administrasjonen og bedømmelseskomiteens administrator.

En liste over oppgaver i forbindelse med disputas og oppfølging av komiteens arbeid, samt et forslag til arbeidsfordeling mellom komiteens administrator og fakultetets administrative ph.d.-koordinator finnes under «huskelisten for bedømmelseskomiteens administrator».

Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres sammen med emne for prøveforelesning og opplysninger om hvordan avhandlingen er offentliggjort ti virkedager før disputasen.

Disputasen ledes av dekan eller den dekan bemyndiger. Den som leder disputasen gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter redegjør doktoranden for hensikten med, og resultatet av, det vitenskapelige arbeidet. Førsteopponenten innleder diskusjonen og andreopponenten avslutter. Det enkelte fakultet kan fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom doktoranden og opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt denne fastsetter.

Forutsatt at komiteen finner avhandlingen og forsvaret tilfredsstillende, meddeles dette i disputaslokalet umiddelbart etter disputasen. Komiteen sender så innberetning på fastsatt skjema til ph.d.-administrasjonen, der den gir en vurdering av avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen, og konkluderer med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent.

For utfyllende informasjon om disputasens gang, se Prosedyre for disputasens gang ved Universitetet i Stavanger, evt. ved det aktuelle fakultetet (tilgjengelig på UiS sine nettsider). Prøveforelesning og disputas er omhandlet i ph.d.-forskriften §  8.

Eksterne komitémedlemmers honorar, reiseregning og hotellopphold betales av fakultetet. Utgifter til trykking, reisekostnader, og arrangement på disputasdagen er fradragsberettiget i selvangivelsen til kandidaten, se liknings-ABC på Skatteetatens nettside om fradragsrett for kostnader vedrørende doktor/lic. grad mv.

Hvis prøveforelesningen og/eller disputasen ikke godkjennes, kan ny prøve først avlegges seks måneder etter disputasen. Etter godkjenning fra fakultet lager ph.d.-administrasjonen saksframlegg for rektor, som tildeler graden. Så snart rektor har signert, sendes vedtak om kreering til den nylig kreerte doktoren. Ph.d.-vitnemål og diplom deles ut på universitetets årsfest i slutten av oktober.