MENY

Utviklingskurs, støttetjenester og faste arrangement

Ved UiS finnes det faglige og sosiale tilbud og arrangementer for ph.d.-kandidater og veiledere, både på institusjonelt nivå og på fakultets- og instituttnivå. Noen arrangementer og tilbud er midlertidige og annonseres fortløpende på internett. Kun de faste ordningene presenteres her.

Introduksjonsseminar "PhD Get started"
Universitetsbibliotekets tjenester
Veileder-kandidat-seminar
Kurs i generiske ferdigheter (UiS Skills Development Programme)
Forskningsetisk seminar
Årsfest med promosjon av årets doktorer


Introduksjonsseminar "PhD Get started"
To ganger i året arrangerer forskningsavdelingen (FA) et heldagsseminar for nye ph.d.-kandidater. Seminarets målsetting er å gjøre ph.d.-kandidatene kjent med organiseringen av ph.d.-utdanningen, om ulike støttetilbud, samt plikter og rettigheter man har som ph.d.-kandidat ved UiS. Både vitenskapelig og administrativt ansatte fra de forskjellige fakultetene, samt representanter for ph.d.-kandidatene er til stede på seminaret for å svare på spørsmål fra de nye ph.d.-kandidatene. Enkelte fakulteter har sitt eget introduksjonsseminar som supplerer dette seminaret som tilbys hele institusjonen.


Universitetsbibliotekets tjenester
På nettsidene til Universitetsbiblioteket kan du finne mye viktig informasjon og nyttige lenker. Her kan du søke i databaser over bøker og vitenskapelige tidsskrifter, elektroniske oppslagsverk og ordbøker, offentlig informasjon, statistikker, standarder, m.m. På nettsidene finner du også informasjon om skriving, publisering, litteraturovervåking, og om registrering i Cristin samt elektronisk publisering i UiS Brage. Biblioteket hjelper med vurdering av forskningspublikasjoner, slik at du finner rett tidsskrift for din artikkel. Kanskje det er et tidsskrift som publiseres Open Access?

For å holde orden på referansene dine og for å lage gode litteraturlister tilbyr biblioteket referansehåndteringsprogrammet EndNote. Biblioteket holder kurs og gir veiledning i litteratursøk og EndNote. Dessuten kan du via bibliotekets hjemmeside få tilgang til nedstedet PhD on Track, som gir ph.d.-kandidater nyttige råd med tanke på utfordringer de kan støte på i forskningen sin. Se kursoversikt på bibliotekets hjemmeside, eller kontakt Universitetsbiblioteket for mer informasjon.

Universitetsbiblioteket kan også raskt skaffe artikler og bøker gjennom det internasjonale biblioteknettverket.


Veileder-kandidat-seminar
En gang i året inviterer forsknings- og innovasjonsavdelingen alle kandidater og veiledere ved hele institusjonen til et seminar om aktuelle problemstillinger knyttet til ph.d.-utdanningen. Seminaret gir god mulighet for nettverksbygging innad i og på tvers av faggrupper.


Kurs i generiske ferdigheter (UiS Skills Development Programme)
I tillegg til de faglige ph.d.-kursene (emnene) tilbyr UiS opplæring som er med på å utvikle personlige og profesjonelle ferdigheter som kandidatene kan ta med seg ut i yrkeslivet, uavhengig av om det er innen akademia eller ikke. Kursene er under kontinuerlig utvikling og dekker områder som f. eks. kommunikasjon, presentasjon og selvledelse. Aktuelle kurs annonseres på nettsiden. Kursene er som oftest på engelsk.


Forskningsetisk seminar
En gang i året arrangerer UiS et halvdagsseminar om forskningsetikk. Seminaret tar for seg ulike aktuelle temaer som f. eks. plagiering, vitenskapelig uredelighet og god vitenskapelig praksis. Seminaret er offentlig og åpent for alle.  

 

Årsfest med promosjon av årets doktorer
Hvert år i oktober feirer UiS sin overgang fra høgskole til universitet. Årsfesten feires i en høytidelig ramme, hvor promosjon av årets doktorer inngår som et fast innslag sammen med anerkjente fest talere og utdeling av forskningspris.