MENY

UiS mobilitetsstipend for utenlandsopphold

Ph.d.-kandidater som er tatt opp ved UiS sine ph.d.-studier kan søke om mobilitetsstipend for forskningsopphold med tre måneders varighet ved anerkjente utenlandske institusjoner.

Kriterier
Mobilitetsordningen omfatter alle fagområder, og stipendene bevilges i henhold til NFRs gjeldene satser for utenlandsstipend (ved enkelte fakulteter er det mulig å søke om forhøyet sats for utreise med familie). Midlene skal brukes til å dekke etablerings- og merutgifter (f.eks. reiseutgifter, husleie, visum) ved forskningsopphold i utlandet.

 • Kandidater som leverer inn fullstendig søknad garanteres støtte til tre måneders opphold.
 • Det er mulig å dele oppholdet i kortere perioder (på minst seks uker hver) som til sammen gir tre måneder.
 • Ved kortvarige opphold som til sammen ikke gir tre måneder er det opp til fakultetet å avgjøre om midlene bevilges.
 • Ved opphold lengre en tre måneder vil delen etter tremåneders perioden normalt måtte dekkes av andre finansieringskilder. Det står fakultetene likevel fritt å bevilge ekstra midler til en forlenget periode.
 • Ved delopphold på mindre enn tre måneder vil kandidaten kun få støtte til individuelt opphold og ikke til utreise med familie.
   

Føringer
Mobilitetsmidlene fra UiS tildeles normalt ikke i tillegg til andre midler, men skal fungere som et hjelpemiddel for de av kandidatene våre som ikke har mulighet til å motta støtte fra andre parter. Det forutsettes at søkere har søkt om støtte fra eksterne finansieringskilder dersom dette er mulig. Det forutsettes også at søkere opplyser om eventuell støtte fra andre interne eller eksterne parter som måtte bevilges før eller etter at søknaden om UiS-mobilitetsstipend har blitt innsendt. Får søkeren etter innlevering av søknaden til UiS likevel midler fra en ekstern kilde skal disse brukes til å finansiere hele tremåneders utenlandsoppholdet, eller deler av det (hvis tildelte midler ikke strekker til å finansiere hele perioden). Midlene kan også brukes på å finansiere utvidet opphold over tre måneder.

Av skattemessige årsaker kreves det at det legges ved et budsjettforslag over antatte merutgifter i forbindelse med utenlandsoppholdet. Merutgiftene/kostnadene kan spesifiseres på Skjema for utbetaling og oppgjør av stipend. For mer informasjon om skatteregler omkring utbetaling av stipend og tips i forbindelse med utenlandsoppholdet se Retningslinjer for utbetaling av stipend ved utenlandsopphold, forskningsopphold/FoU-termin for ansatte ved UiS. Alle relevante skjemaer og retningslinjer kan fås her.
 

Søknadsprosedyre
For å søke om mobilitetsstipend, benytter kandidaten et fastsatt søknadsskjema. Søknaden sendes til fakultetet ved fakultetets ph.d.-koordinator. Støtten utbetales forskuddsvis fra fakultetet til de aktuelle kandidatene kort tid før utreise.

Utlysningen av midlene skjer i dag uten søknadsfrist. Søkere må beregne tre måneder fra innlevering av søknad til utbetaling av stipend.

Ved søknad skal det legges:

 • Bindende invitasjon fra vertsinstitusjon som bekrefter kontorplass og fagligoppfølging
 • Dokumentasjon på innsendt søknad til en eksternfinansieringskilde eller kort redegjørelse for hvorfor det ikke var mulig å søke en ekstern kilde.
 • Budsjettforslag over antatte merutgifter i forbindelse med utenlandsoppholdet
 • Hovedveileder skal signere søknaden og bekrefte at oppholdet er en integrert del avph.d.-studiet.

Innen én måned etter endt utenlandsopphold skal stipendmottager utarbeide en rapport som kort beskriver den faglige verdien av oppholdet og viser hvilke merutgifter som faktisk ble pådratt i forbindelse med oppholdet. Dette kan gjøres på Skjema for utbetaling og oppgjør av stipend. Kandidatene får, sammen med innstillingsbrevet, tilsendt eget rapporteringsskjema fra fakultetet.


UC Berkeley
UiS disponerer to  der søknader om bruk fra ph.d.-studenter prioriteres. Ph.d.-studenter kan dessuten søke om opptak med fritak fra studieavgifter ved UC Berkeley gjennom mellom de norske universitetene og UC Berkeley.

Praktisk tilrettelegging
Doktorgradsstudenter er selv ansvarlig for all den praktiske tilretteleggingen av utenlandsoppholdet. Mer informasjon og en rekke nyttige råd og tipps om hvordan å planlegge, finansiere og gjennomføre et utenlandsopphold kan fås på intranett-sidene.