MENY

Huskeliste for ph.d.-kandidaten

Ta kontakt med veileder, alternativt med arbeidsgiver/instituttleder eller med fakultetets ph.d.-koordinator dersom du har behov for informasjon ut over det denne veilederen gir.

Opplæringsdel

 • Avklar i samarbeid med ph.d.-veileder hvilke ph.d.-kurs som skal inngå i opplæringsdelen.
 • Gjennomfør kursene så tidlig som mulig i løpet av studiet.
 • Opplæringsdelen skal samlet godkjennes av doktorgradsutvalget.
 • Dersom du ønsker å inkludere et kurs fra en annen institusjon i opplæringsdelen, søk doktorgradsutvalget om godkjenning før du gjennomfører kurset.
 • Nasjonal forskerkursportal i samfunnsfag finnes på UiO sine nettsider


Fremdriftsrapportering

 • Årlig framdriftsrapport skal leveres på fastsatt skjema innen 31. januar


Forskningsprosjekt og publisering

 • Vær realistisk med hensyn til tidsplan og budsjett for prosjektet. Gi rom for at f.eks. forsøk/analysearbeid må gjøres om igjen, og at eventuelt publiseringsarbeid kan ta mye lengre tid enn først antatt.
 • Veileder skal være behjelpelig når du skal foreta litteratursøk og finne frem til fagbøker og review-artikler som gir oversikt over dagsaktuell forsking og hva som er de viktigste problemstillingene. Veileder vil i de fleste tilfeller ha god oversikt over temaområdet og sentral litteratur.
 • For artikkelbaserte avhandlinger er det en fordel at en størst mulig del av arbeidet er akseptert i vitenskapelige tidsskrifter -  det kan heve kvaliteten på din avhandling, ettersom du allerede har gjennomgått tung faglig kritikk gjennom fagfellevurdering. Universitetsbibliotekets tjenester og nettsider kan også være nyttige i forbindelse med litteratursøk etc.
 • Arbeid målrettet mot avhandling og andre publikasjoner, og begynn skrivingen så tidlig som mulig i forskningsprosessen.
 • Ved eksperimentelt arbeid, start skrivingen allerede ved forsøksplanlegging og gjennomføring av forsøk, og gjør arbeidet ferdig med en gang du har forskningsresultatene. Hvis du venter for lenge, vil det være vanskeligere å arbeide med resultatene, og du vil ofte ha for dårlig tid på slutten.


Forskningsetikk

 • Gjør deg kjent med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.


Utenlandsopphold

 • Et utenlandsopphold kan kreve en del ekstraarbeid, men det er likevel sterkt anbefalt. Start tidlig med forberedelsene til et eventuelt opphold.
 • Besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø må velges med omhu, og i samarbeid med veileder.
 • Dersom du ønsker å søke om stipend fra eksterne kilder, må du regne med at mange stipendordninger kan ha søknadsfrist mer enn et år før avreise.
 • Du finner informasjon om Forskningsrådets stipendordninger og søknadsfrister på deres hjemmeside, eller ved å henvende deg til kontaktpersonen for det programmet du er interessert i.
 • Veileder kan kanskje gi deg tips om mulige stipendordninger.
 • Det kan hende at midler til utenlandsopphold allerede ligger i forskningsprosjektet.
 • Dersom du ikke har mulighet for å få midler fra andre kilder, kan du søke om støtte til minst tre måneders forskningsopphold gjennom UiS sin egen stipendordning for utenlandsopphold.
 • Det er mulighet for skattefritak på lønn hvis du reiser til enkelte land, for eksempel USA.
 • Nyttig informasjon om praktiske forhold ved et utenlandsopp­hold finnes blant annet på forskermobilitetsportalen EURAXESS.
 • Mer informasjon om mobilitet kan fås ved å kontakte EURAXESS Mobility Centre ved UiS (EMCU) på euraxess@uis.no eller Forskningsavdelingen (FA).


Pliktarbeid

 • Det er viktig at du fører tidsregnskap og registrerer alle utførte arbeidsoppgaver
 • Veileder og instituttleder skal informeres om omfanget av utført pliktarbeid
 • Dersom arbeidsoppgavene overstiger avtalt arbeidsomfang, bør du gjøre en avtale om ekstra finansieringstid, eller annen godtgjørelse med instituttleder