MENY

Utenlandsopphold i ph.d.-studiet

Normalt skal en doktorgradsstudent ha et utenlandsopphold (§7.3), og studentene oppfordres til å få dette inn i utdanningsplanen på et tidlig tidspunkt.

Et forskningsopphold i utlandet skal i første rekke bidra til å etablere og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid, og det skal gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Det er derfor viktig at besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø velges med omhu, og i samarbeid med veileder.

For å øke sannsynligheten for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant, skal det fortrinnsvis skje ved en institusjon hvor student, veileder eller fagmiljø ved UiS allerede har etablerte samarbeidskontakter.

Et utenlandsopphold kan også være en fordel med tanke på en framtidig forskerkarriere. Internasjonal erfaring kan fremme utvikling av selvstendighet blant unge forskere og styrke sjansene for å nå frem på internasjonale konkurransearenaer. 

Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, men det blir likevel sterkt anbefalt. I tillegg til den faglige nytten vil et slikt opphold kunne gi stort personlig utbytte, både i forhold til nettverksbygging, språk, kultur og sosial omgang. Mange opplever også at et utenlandsopphold gir bedre muligheter for sammenhengende tid til forskning. Et slikt opphold vil også kunne tilføre instituttet nye impulser. Opphold i engelskspråklige land vil også gi nyttige engelskkunnskaper, noe som vil kunne lette publiseringsarbeidet.

Nyttig informasjon om bl.a. praktiske forhold ved et utenlandsopphold finnes blant annet på forskermobilitetsportalen EURAXESS (tidligere ERA MORE)

Finansieringsordninger
Det finnes mange måter å finansiere et utenlandsopphold på.

  • Midler til utenlandsopphold inngår i forskningsprosjektet eller en kan få midler fra arbeidsgiver.
  • Norges Forskningsråd tilbyr utenlandsstipender for norske doktorgradskandidater som jobber i et forskningsrådsfinansiert prosjekt. Les mer om Forskningsrådets stipendsatser.
  • Stipendbasen gir deg en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet eller andre aktører. Du får kort informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte du kan få. Utfyllende informasjon finner du i utlysninger og retningslinjer på nettsidene til aktøren som forvalter stipendet.
  • Dersom du ikke har mulighet til å få midler fra eksterne aktører, kan du søke om støtte gjennom UiS sin egen  stipendordning for utenlandsopphold. Når det gjelder stipendordninger for forskermobilitet må du som regel søke året før du har tenkt å dra. Du kan også lese om stipend i arbeidsforhold ved utenlandsopphold i økonomihåndboken.
  • Ph.d.-studenter kan, i visse tilfeller, benytte seg av Erasmus-programmet for studentmobilitet. Ta kontakt med internasjonal koordinator eller forskningsadministrativ koordinator på fakultetet for nærmere informasjon om eksisterende avtaler og mulighet for stipend.
  • UiS disponerer to kontorplasser ved UC Berkeley der søknader om bruk fra ph.d.-studenter prioriteres. Ph.d.-studenter kan dessuten søke om opptak med fritak fra studieavgifter ved UC Berkeley gjennom konsortiumavtalen mellom de norske universitetene og UC Berkeley.


Viktig å huske
Les huskeliste ved utenlandsopphold, og sett deg nøye inn i retningslinjer for utbetaling av stipend ved utenlandsopphold.

I tillegg er det verdt å merke seg at det er mulighet for skattefritak på lønn hvis du reiser til enkelte land, for eksempel USA.

Praktisk tilrettelegging
Doktorgradskandidaten er selv ansvarlig for all den praktiske tilretteleggingen av utenlandsoppholdet, som det fremgår av retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler gitt av UiS.