MENY

Midtveisevaluering

En midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet skal gjennomføres i det tredje eller senest i løpet av det fjerde semesteret. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en evalueringsgruppe på normalt to personer som er oppnevnt av fakultetet (ph.d.-forskrift §10-2).

Midtveisevalueringen er av stor betydning i kandidatens arbeidsprosess. Den gir kandidaten mulighet til en diskusjon med fagfeller om ph.d.-prosjektet mens det ennå er anledning til å korrigere og utvikle alle elementene i forskningsdesignet og dets indre konsistens.

Midtveisevaluering foregår gjerne i form av et offentlig seminar. Varigheten kan variere på tvers av fakultet, men ligger som regel på om lag to timer. Sammensetning av evalueringsgruppen kan også variere. Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er det f. eks. obligatorisk med minst ett eksternt medlem. Det er derfor viktig for veileder(e) og kandidat å tidlig sette seg inn i retningslinjene ved det aktuelle fakultetet.

Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet skal det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.


90%-seminar
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og, fakultativt, ved Det helsevitenskapelige fakultet avholdes også 90%-seminar mot slutten av ph.d.-løpet før kandidaten innleverer sin avhandling til bedømmelse. Seminaret er som regel offentlig og består av en samtale mellom kandidat og kommentator som har som opgave å vurdere og gi kritiske og konstruktive synspunkter på avhandlingsarbeidet. Formålet er å gi kandidaten muligheter til å forbedre arbeidet i sluttfasen og å forberede seg til disputas.