MENY

Publisering

En ph.d.-avhandling skal inneholde resultater på høyt vitenskapelig nivå, og bidra med ny kunnskap.

Nivået på en avhandling skal være det samme enten det er en monografi eller den består av flere mindre arbeider, en såkalt artikkelbasert avhandling. Enkelte emner vil kunne tjene på å bli behandlet med den sammenhengende fremstillingen som bare en monografi gir anledning til, men monografiformen kan begrense mulighetene for tilbakemeldinger fra fagfeller underveis i arbeidet. Innen enkelte fagområder er det imidlertid vanlig å levere monografier som er basert på publikasjoner gjort i løpet av studiet. I en avhandling som baserer seg på vitenskapelige artikler, vil ph.d.-kandidaten dra fordel av uavhengige fagfellevurderinger og redaksjonell kontroll. Artikkelarbeidet vil også fremtvinge arbeid i etapper, som kan virke positivt for framdriften i arbeidet.

Det er viktig at kandidaten i samarbeid med veileder tidlig i prosessen tar stilling til hvilken form som vil være mest hensiktsmessig for ph.d.-kandidatens prosjekt.

I Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader heter det om artikkelbaserte avhandlinger:

Hvis avhandlingen er satt sammen av flere enkeltarbeider, må det dokumenteres og vurderes om de etter sitt innhold utgjør et hele. I slike tilfeller skal doktoranden i en egen del av avhandlingen ikke bare sammenfatte, men også sammenstille, de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Denne delen av avhandlingen er derfor meget viktig både for doktoranden og for komiteen i dens vurdering.

Artiklene skal ligge på det nivået som kreves for publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering. Ta kontakt med fakultetenes ph.d.-administrasjon for å få en oversikt over krav til omfang for en artikkelbasert avhandling.

Dersom avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal ph.d.-kandidaten innhente erklæringer fra medforfatter(e) og herunder eventuelt deres samtykke i at arbeidet benyttes som del av ph.d.-avhandlingen. Skjema for medforfattererklæringer skal følge kandidatens søknad om å få avhandlingen bedømt, når denne rettes til fakultetet. Veiledere skal også fylle ut medforfattererklæring, dersom disse etter Vancouverreglene er å regne som medforfattere (jf. de aktuelle reglene for medforfatterskap, som Vancouverreglene, NENT- og NESH-retningslinjer for medforfatterskap m.fl.). Avhandlingens sammenfattende del skal være utformet av doktoranden alene.

Avhandlingen bør også publiseres elektronisk i vitenarkivet UiS Brage slik at den blir åpent tilgjengelig. Dette er i tråd med den norske regjeringens anbefalinger for offentlig finansiert forskning og med universitets «open access»-politikk. Ta kontakt med biblioteket for mer informasjon om publisering.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en ph.d.-avhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering, se ph.d.-forskrift § 7-11. Eventuelle utsettelser må framgå i egen avtale som skal legges ved søknaden om opptak.

Avhandligen skal trykkes i henhold til fastsatt UiS-mal. Erfaring viser at det kan ta lang tid å legge slutt-manus over i malen. Det kan derfor lønne seg å starte skrivearbeidet direkte inn i denne. Malen samt tilhørende brukerveiledning kan fås ved å kontakte IT-hjelp.