MENY

Velferdssamfunn i utvikling

Med denne satsingen styrker og spisser UiS sin forskning innen velferd, arbeidsliv, tjenesteutvikling, tidlig innsats, forebygging og samspill mellom offentlige tilbud og innbyggerne.

Den norske arbeids- og velferdsetaten (NAV) har cirka 14 000 ansatte, og har nesten hele befolkningen som brukere. Etaten forvalter 1/3 av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte. Samfunnet er i kontinuerlig endring som påvirker forutsetningene for å opprettholde et velferdssamfunn.

Norsk forskningsråd peker på tre særlig sentrale temaer innen velferdsområdet (Forslag til ny forskningsinnsats 2017):

  • Trygg oppvekst og gode levevilkår
  • Omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv
  • Aktivt medborgerskap og samfunnsdeltakelse

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2019–2028 påpeker at «forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn – miljømessig, sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk».

Trenger forskningsløft

Langtidsplanen skriver under kapittel 5 om Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester at «regjeringens mål er at Norge skal være et bærekraftig velferdssamfunn. Høy sysselsetting og yrkesdeltakelse og en effektiv, omstillingsdyktig og innovativ offentlig sektor er forutsetninger for å sikre velferden i fremtiden».

Regjeringen peker på flere områder av strategisk betydning hvor de ønsker et forskningsløft:

  • Gjennomgang av NAV-reformen og om den virker etter hensikten.
  • Arbeids- og velferdstjenestene regnes som et forskningssvakt område. Det er behov for mer kunnskap om hva som kan bidra til å effektivisere tiltak og tjenester.
  • Politikk- og tjenesteutvikling på barne- og ungdomsområdet og innenfor utdanning, familiepolitikk, vold i nære relasjoner, likestilling og diskriminering.
  • Tidlig innsats, forebyggende arbeid og det helhetlige tjenestetilbudet til utsatte barn, unge og familier.
  • Effekter av tiltak og tjenester, og om samspillet mellom barnevernet og deres brukere. Det er også behov for forskning om brukergruppens utfordringer og deres behov for hjelp på tvers av tjenestene.

Dette er alle områder hvor Nettverk for velferdsforskning kan bidra med god forskning og kunnskapsløft.

Inkluderende arbeidsliv

En viktig samfunnsoppgave er å øke arbeidsstyrken ved at folk arbeider lenger og at tidlig uførhet og frafall fra skole og arbeid reduseres.

Ved UiS forsker vi på samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskerne ser på hvordan deltakelse på skole og på jobb kan bidra til å oppnå helse, utvikling og mestring. Målet er å utvikle mer effektive tjenester og tiltak sammen med brukere og praksisfeltet. 

Gode oppvekstvilkår

En annen viktig utfordring er å sikre utsatte barn og unges oppvekstsvilkår. UiS-forskere forsker nettopp på dette og ønsker å bidra med kunnskap til offentlige myndigheter og til barnevernsfeltet. Intensjonen er å styrke muligheten for at barn og unge får nødvendig og god hjelp og omsorg til rett tid.

Forskningen omfatter også utforskning og utvikling av innovative og brukerrettede velferdstjenester og virkemidler som ivaretar befolkningens behov i alle faser i livet og på alle samfunnsnivå.

Medborgerskap

Forskningsmiljøet som jobber med samfunnsdeltagelse i skole og arbeidsliv vektlegger deltakelse som et middel til å oppnå helse, utvikling og mestring. Forskning har vist at å delta i ordinært skole- og arbeidsliv kan gi reduksjon i fysiske og psykiske symptomer, bidra til bedre rutiner i hverdagen, samt gir en følelse av å være verdsatt.

UiS-forskere samarbeider også med NAV-ansatte og brukere for å utvikle kunnskap om hva som virker for hvem når det gjelder inkludering i arbeid og samfunnsliv. Målet er å sikre gode velferdstjenester tilpasset en ny tid. 
 
Globalisering, migrasjon og teknologisk utvikling setter nye krav til organisering av samfunnet. Den voksende ulikheten i samfunnet i Norge så vel som i andre land, gir også store utfordringer. Disse utfordringene jobber UiS-forskere med. 

I tillegg har UiS fagmiljø som utvikler ny kunnskap for å styrke kvaliteten på relasjonelt arbeid i velferdsyrker , ny velferdstjenesteforskning og forskning på bruk av helseteknologi. Målet er en kvalitativt bedre og mer effektiv helsetjeneste.