MENY

Agderprosjektets forskningsdesign

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Vil førskoleopplegget i Agderprosjektet virke? Det vet vi ikke. Gitt den internasjonale fagkunnskapen vi har i dag, har vi gode grunner til å tro at det vil virke – men samtidig vet vi ikke dette før førskoleopplegget har blitt testet ut i den norske barnehagehverdagen.

Agderprosjektet skal derfor teste ut førskoleopplegget i en studie hvor barnehager på Agder, som har samtykket til deltakelse, helt vilkårlig blir delt mellom en fokusgruppe og en sammenligningsgruppe. Fokusgruppen får videreutdanning og førskoleopplegget for alle femåringene, mens sammenligningsgruppen fortsetter som før. Barnehagene i sammenligningsgruppen får imidlertid tilbud om videreutdanning og materiell til førskoleopplegget etter at studien er avsluttet.

Ved å se på barnas kompetanser innen kjerneområdene i førskoleopplegget, i sammenligningsgruppen og fokusgruppen, på slutten av barnehageåret og i første klasse, er det mulig å undersøke hvordan førskoleopplegget påvirker forskjellige barns muligheter til å lykkes i skolen. Slik vil Agderprosjektet frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for førskolebarna i barnehagen.

Agderprosjektet er meldt til Personvernombudet som skal sikre at berørte parter blir godt nok informert, at kravet om samtykke overholdes og at sikkerheten knyttet til personvernet er ivaretatt. De vil også godkjenne de etiske sidene ved kartleggingsoppgavene vi vil bruke. Alle data som samles inn om barn i prosjektet vil bli behandlet anonymt. Dette betyr at barnets navn og personnummer blir byttet ut med koder i datamaterialet.

To jenter leker sammen med barnehagelærer. Foto: Steinar Figved