MENY

Hvordan blir førskoleopplegget?

Førskoleopplegget i Agderprosjektet vil særlig vektlegge fire kjerneområder, og rammen for stimuleringen vil være lek og samspill med trygge varme voksne.

I Agderprosjektet vil forskerne sammen med barnehagelærere på Agder utvikle og teste ut et eget førskoleopplegg med vekt på fire kjerneområder, nemlig sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. Internasjonal forskning viser at barn som i tidlige år har gode evner innen disse kjerneområdene har større sjanse til å tilpasse seg faglig og sosialt på skolen både på kort og lang sikt.

Rammen for læring i førskoleopplegget vil være lekbaserte aktiviteter og samspill med trygge varme voksne. På denne måten kan Agderprosjektet ses på som en konkretisering av viktige føringer i Rammeplanen, nemlig at barnehagehverdagen skal preges av omsorg, lek og læring.

Hva er så nytt med førskoleopplegget som skal utvikles?

Førskoleopplegget vil bli noe mer omfattende enn det de fleste barnehager praktiserer i dag, og samlingene vil være på to timer og de skal gjennomføres fire dager i uka. Til sammen får altså førskolegruppa åtte timer alderstilpasset stimulering med vekt på viktige ferdigheter før skolestart. Dette er ferdigheter som forskning viser er viktige for å tilpasse seg faglig og sosialt på skolen.

Barnehagelærerne i Agderprosjektet får videreutdanning innen de fire kjerneområdene, og videreutdanningen bygger på ny internasjonal forskning på området. Aktivitetene som skal inngå i førskoleopplegget vil også bli inspirert av internasjonal forskning. Det betyr at vi henter ideer fra førskoleopplegg fra andre land som har vist seg å gi barn gode læringsmuligheter før skolestart.

Det er imidlertid viktig at aktivitetene omsettes slik at de passer bra med den norske barnehagekonteksten. Derfor vil barnehagene i fokusgruppen i Agderprosjektet være med på å prøve ut og justere aktivitetene før selve førskoleopplegget skal testes ut for første gang.

Det er selvsagt ikke bare aktivitetene og temaene i seg selv som er viktige i arbeid med barn i denne alderen. Vel så viktig er måten barnehagelæreren arbeider på. Voksne som gir trygg og god omsorg til alle barn skaper gode muligheter for sosial og faglig trivsel og utvikling. Lekbasert læring (playfull learning) tradisjonen vektlegger at den voksne planlegger lekbaserte aktiviteter som er ment å stimulere læring hos barn. Dette betegnes ofte som veiledet lek. I gjennomføringen av aktiviteten blir barns deltakelse, nysgjerrighet og medvirkning sterkt vektlagt. Den voksne følger barnet og anerkjenner og stimulerer barnets undring og oppdagelser.

I førskoleopplegget vil barnehagelærerne jobbe med lekbaserte aktiviteter innen de fire kjerneområdene: sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. Når voksne inngår i rollespill, leker, spill og dialogisk lesing med barn vil dette ofte stimulere til enda mer engasjert og fantasifull fri lek hos barna. Forskning viser at en kombinasjon av fri lek hvor barna styrer leken selv og veiledet lek hvor de voksne engasjerer seg sammen med barna gir optimale forhold for trivsel, utvikling og læring.

Barnehage