MENY

Samarbeidspartnere og eksternt finansierte prosjekter

 • Samarbeid i det NFR-finansierte nasjonale forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBan). Se også beskrivelse av prosjektet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskere fra flere institusjoner: OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitet i Stavanger (UiS), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) samt praktikere og studenter innenfor barnehagefeltet. 
 • Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow (ValuEd) Finansiert av NordForsk
   
 • «Towards opputunities for disadvantaged learners on the ECEC road» (TODDLER). Comeniusprosjekt. Youtube-formidling.
   
 • Serarching for Qualities (NFR-støttet) med norsk tittel "Blikk for Barn” (BfB) - kvalitet i barnehagen for barn under 3 år. Prosjektets omdreiningspunkt er Lek - læring - estetikk - relasjoner, der hovedmålet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan ulike gruppesammensetninger påvirker kvaliteten når det gjelder omsorg, relasjoner, lek og læring hos barn under 3 år. Prosjektet ønsker å utvikle verktøy for forskning, evaluering og forbedring av kvalitet i norske barnehager, samt å bidra til å styrke utdanningen av studenter i barnehagelærerutdanningen. Deltagere: OsloMet (inkl. NOVA), UiT, UiS, og NTNU-Norsk senter for barneforskning (NOSEB).
   
 • Toddler's Wellbeing: Sammen med høyere utdanningsinstitusjoner i England og Spania, er Universitetet i Stavanger partner i et stort EU-støttet prosjekt med mål om å forbedre livskvaliteten til barnehagebarn, der fokuset på de vanskeligstilte småbarna står i sentrum.