MENY

Om Lekbasert læring-prosjektet

Prosjektet Lekbasert læring (tidligere RogaBarn) skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Barnehagelærer spiller ludo sammen med barna. Foto: Steinar Figved. Bildet tilhører Agderprosjektet. Førskoleopplegget skal stimulere barnas sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter minst 8 timer i uka.

Hva?

Mange barnehager har egen førskolegruppe som møtes en eller flere ganger i uken, men opplever samtidig at det er lite tid og ressurser til å planlegge et godt faglig innhold for førskolegruppen. Førskoleopplegget som skal testes ut i RogaBarn er utviklet for å støtte barnehagelærerne i arbeidet med å gi femåringene et godt pedagogisk tilbud. Opplegget er forskningsbasert og består av lekbaserte læringsaktiviteter som skal begeistre og engasjere barna.

Førskoleopplegget legger opp til førskoleaktiviteter minst 8 timer i uka. Internasjonal forskning viser at samspill mellom barn og kompetente voksne har stor betydning for å stimulere viktige kompetanseområder før skolestart. For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk allerede i barnehagen. I førskoleopplegget vil barna få rik stimulering gjennom kjekke lekbaserte læringsaktiviteter innen alle disse områdene. Trygge varme relasjoner danner grunnlaget for stimuleringen.

Hvordan?

Førskoleopplegget testes ut i en feltstudie hvor 200 barnehager som selv har samtykket til deltakelse blir vilkårlig delt mellom en fokusgruppe og en sammenligningsgruppe. Fokusgruppen får førskoleopplegget for alle femåringene, mens sammenligningsgruppen fortsetter som før. Barnehagene i sammenligningsgruppen får tilbud om førskoleopplegget etter studien er avsluttet. Ved å sammenligne data fra kartlegging av barn i fokus- og sammenligningsgruppen på slutten av barnehageåret og i første klasse, er det mulig å undersøke hvordan førskoleopplegget påvirker forskjellige barns muligheter til å lykkes i skolen.

Tidsplan for prosjektet

  • Utvidet påmeldingsfrist for deltakelse i RogaBarn: 15. februar
  • Påmeldte barnehager vil motta samtykkeskjemaer til utdeling: uke 8
  • Siste frist for innhenting av samtykker: 10. mars
  • Inndeling i fokus- og sammenligningsgrupper: innen 20. mars
  • Heldagsseminar for barnehagene i fokusgruppen: 31. mars
    Sett av datoen i kalenderen allerede nå. Dere kan komme i fokusgruppen!

Heldagsseminar 31. mars 

Seminaret for barnehagene i fokusgruppen. Det blir innføring i førskoleopplegget og barnehagene får utdelt boka med førskoleopplegget. Seminaret og boka er gratis. Barnehagene får dessuten tilgang til filmer med eksempler på hvordan aktivitetene i boka kan gjennomføres.

Barnehageåret 2017–18

Barnehagene i fokusgruppen gjennomfører førskoleopplegget for femåringene.

Heldagsseminar juni 2018

Heldagsseminar for barnehagene i sammenligningsgruppen, med innføring i førskoleopplegget og utdeling av boka med førskoleopplegget. Seminaret og boka er gratis.

 

Førskoleopplegget er utviklet av en tverrfaglig gruppe i Agderprosjektet i tett samarbeid med 42 barnehagelærere på Agder.

 

Les også

 

Forsiden på boka

Boka med førskoleopplegget vil bli lagt ut til salg i 2018, etter at opplegget er ferdig testet ut. Avtalen med GAN Aschehoug sikrer at boka vil bli solgt til lavest mulig pris uten forfatterhonorar.